Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

I Powiatowy Konkurs Literacki pn. „Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich”

(Zam: 02.03.2017 r., godz. 11.37)
Zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w Pierwszym Powiatowym Konkursie Literackim pn. „Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich”. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Radość Dzieciom” przy współpracy Starostwa Powiatowego w Płońsku. Prace konkursowe należy przesłać do 15 marca 2017 r.
I Powiatowy Konkurs Literacki dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych pn. „Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich”

Zachęcamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa w Pierwszym Powiatowym Konkursie Literackim pn. „Małe ojczyzny uczą żyć w ojczyznach wielkich”. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Radość Dzieciom” przy współpracy Starostwa Powiatowego w Płońsku. Prace konkursowe w formie utworu poetyckiego lub tekstu prozatorskiego należy przesyłać drogą e-mailową (e-mail: fundacjaraciaz@wp.pl) w formatach Word lub PDF lub pocztą tradycyjną do dnia 15 marca 2017r. na adres Fundacji „Radość Dzieciom” 09-140 Raciąż ul. Płocka 33 lok.2. Organizatorzy przewidzieli bardzo atrakcyjne nagrody m. in.: tablety, telefony komórkowe, odtwarzacze MP-3, MP-4, torby podróżne, koszulki sportowe, książki, puchary. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się w Starostwie Powiatowym w Płońsku.


REGULAMIN

I POWIATOWY KONKURS LITERACKI

„MAŁE OJCZYZNY UCZĄ ŻYĆ W OJCZYZNACH WIELKICH” - KS.J.PASIERB

§ 1
CELE KONKURSU

Celem konkursu jest:
1. Zachęcenie młodzieży do twórczości literackiej.
2. Pobudzenie wrażliwości literackiej i aktywności twórczej.
3. Promowanie młodych talentów z terenu powiatu płońskiego.
4. Propagowanie wśród młodzieży wiedzy na temat „małej ojczyzny”.
5. Rozwijanie wśród młodzieży umiejętności posługiwania się formami literackimi.
6. Pomoc w przekonaniu wyboru kierunków studiów.

§ 2

ORGANIZATORZY KONKURSU

1. Organizatorem konkursu jest Fundacja „Radość Dzieciom” z Raciąża.
2. Współorganizatorem Zarząd Powiatu Płońskiego.
3. Adres organizatora: Fundacja „Radość Dzieciom” ul. Płocka 33 lok.2, 09-140 Raciąż
Tel. 604273185, e-mail: fundacjaraciaz@wp.pl
www.edukacyjnafundacja.pl
4. Osobą upoważnioną do udzielania informacji na temat konkursu jest:
Pani Anna Kowalewska Tel. 513603970
5. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.

§ 3

ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE

1. Za organizację merytoryczną i techniczną konkursu odpowiada „Fundacja Radość Dzieciom” w Raciążu.
2. Za rozpropagowanie Konkursu w szkołach powiatu płońskiego oraz uroczystość wręczenia nagród odpowiada Starostwo Powiatowe w Płońsku.
3. Nagrody dla laureatów finansuje Starostwo Powiatowe w Płońsku oraz Fundacja „Radość Dzieciom” w Raciążu.
4. Konkurs przeprowadzony będzie za pośrednictwem szkół ponadgimnazjalnych powiatu płońskiego.
5. Udział w konkursie jest bezpłatny.
6. Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nie publikowanymi, nieprzedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na konkurs jest jednoznaczne ze złożeniem deklaracji o tych faktach.
7. Udział w konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac do druku w pismach, które objęły konkurs patronatem medialnym oraz przedstawienie ich na stronie www Fundacji.
8. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.).
9. Prace zgłoszone do konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatorów prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
10. Regulamin konkursu jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów tj. www.powiat-plonski.pl oraz www.edukacyjnafundacja.pl
11. Sytuacje nieobjęte niniejszym Regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4

WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Praca ma formę pisemną:
a) utworu poetyckiego,
b) tekstu prozatorskiego do wyboru (opowiadanie, esej, reportaż, kartka z pamiętnika, legenda, bajka, baśń).
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest nadesłanie w terminie pracy konkursowej spełniające warunki określone niniejszym Regulaminem. Jeden autor ma prawo zgłosić tylko jedną pracę.
a) utwór poetycki , nie dłuższy niż 1 kartka A4.
b) tekst prozatorski max. 10 stron znormalizowanego maszynopisu A4.
4. Nadesłany utwór musi być sporządzony w języku polskim, wcześniej nie nagradzany i niepublikowany.
5. Tematyka prac jest dowolna, musi jednak być ściśle związana z tytułem Konkursu i cytatem/myślą ks. Janusza Pasierba.
6. Do przesłanych prac powinny być dostarczone następujące informacje; imię i nazwisko, wiek i adres uczestnika oraz nazwa i adres szkoły.
7. Prace konkursowe przesyłamy e-mailem w formatach Word lub PDF lub pocztą tradycyjną na adres organizatora.
8. Niespełnienie wymogów formalnych określonych w punktach poprzednich powoduje dyskwalifikację nadesłanego tekstu bez oceny merytorycznej. O dyskwalifikacji pracy ze względów formalnych uczestnik zostanie niezwłocznie poinformowany.
9. Wysyłając pracę konkursową, Uczestnik przekazuje Organizatorowi pisemną zgodę na jej publikację, jednocześnie zrzekając się jakichkolwiek roszczeń finansowych z tego tytułu.

§ 5

OCENA PRAC KONKURSOWYCH

1. Konkurs jest złożony z jednego etapu.
2. Prace będą oceniane w dwóch kategoriach: utwór poetycki i utwór prozatorski.
3. Do przydzielenia nagród uprawnione jest Jury powołane przez organizatora Konkursu.
4. Kryteria oceny ustalone zostaną w następujący sposób;
a) trafność doboru pracy,
b) walory sztuki literackiej,
c) jakość językowa wykonania,
d) oryginalność,
e) stopień trudności wykonania,
5. Decyzja Jury jest niepodważalna.

§ 6

NAGRODY GŁÓWNE I DODATKOWE

1. Organizatorzy przewidzieli trzy nagrody główne w kategorii- poezja i trzy nagrody główne w kategorii - proza.
a) za zajęcie I miejsca- puchar, dyplom, tablet, torba podróżna/sportowa, koszulka (t-shirt).
b) za zajęcie II miejsca- puchar, dyplom, telefon komórkowy, koszulka (t- shirt).
c) za zajęcie III miejsca- puchar, dyplom, odtwarzacz MP-4, koszulka (t- shirt).
2. Po trzy równorzędne wyróżnienia dla każdej z dwóch kategorii .
- dyplom, książka/ album, odtwarzacz MP-3.
3. Dodatkową nagrodą dla Laureatów będzie publikacja w czasopiśmie „Goniec Społeczny”.
4. Organizator zastrzega sobie prawo wręczenia większej ilości nagród w przypadku wysokiego poziomu prac konkursowych.
5. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.

§ 7

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Organizator zastrzega, iż komisja ma prawo nie przyznać nagrody w przypadku, gdy żadna z nadesłanych prac nie spełni wymogów Konkursu. W przypadku podania przez Uczestnika niewłaściwych lub nieprawdziwych danych osobowych lub adresowych.
2. Nagrody rzeczowe wymienione w Regulaminie nie podlegają wymianie na równoważność pieniężną ani na żadną inną nagrodę.
3. Biorąc udział w Konkursie Uczestnik akceptuje jego Regulamin.
4. Organizator nie odsyła prac, jednak istnieje możliwość odebrania ich w siedzibie organizatora do 30 dni po ogłoszeniu wyników.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies