Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego, odprowadzanie oczyszczonych ścieków z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Poradni Rodzinnej ZDROWIE w Kraszewie Czubakach

(Zam: 31.07.2012 r., godz. 09.30)
RŚ.6341.44.2012 Płońsk, dnia 30.07.2012 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 17.07.2012 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego – wylotu oczyszczonych ścieków do rzeki Raciążnicy w km 37+700 na działce nr ewid. 172 obręb Kraszewo Czubaki gm. Raciąż

- odprowadzanie oczyszczonych ścieków z Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego Poradni Rodzinnej ZDROWIE w Kraszewie Czubakach gm. Raciąż wylotem do rzeki Raciążnicy w km 37+700 w m. Kraszewo Czubaki gm. Raciąż w ilościach: Q średnie dobowe = 48 m3/d, Q maksymalne godzinowe = 4,32 m3/h, Q maksymalne roczne = 21024 m3/r


Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Otrzymują:

1. Arkadiusz Chmieliński
Poradnia Rodzinna ZDROWIE
ul. Lipowa 2D
09 - 100 Płońsk
pełnomocnik:
Andrzej Kaczmarczyk
TRAIDENIS – POL Sp. z o.o.
ul. Gołdapska 31
19 - 400 Olecko
2. Marszałek Województwa Mazowieckiego
ul. Jagiellońska 26
03-719 Warszawa
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
4. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie
ul. Solna 7
06-100 Pułtusk
5. Wójt Gminy Raciąż
ul. Kilińskiego 2
09-140 Raciąż
6. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies