Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów

(Zam: 10.10.2012 r., godz. 09.06)
WOJEWODA MAZOWIECKI
Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa


OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji zezwalającej na usunięcie drzew i krzewów


Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 w związku z art. 15 ust. 1 i 4, art. 16 i art. 38 pkt 2 lit g ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 roku o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz.U. Nr 84, poz. 700 z późn. zm.) oraz art. 72 ust 6 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.)

Wojewoda Mazowiecki zawiadamia,

że w dniu 26 września 2012 roku po ponownym rozpatrzeniu: wniosku Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ–SYSTEM S.A. ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, o pozwolenie na budowę w części dotyczącej pozwolenia na wycinkę drzew i krzewów dla zadania pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn w związku z wydaną w dniu 3 lipca 2012 roku przez Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej decyzją znak BP4g-773/1-d/11 Nr 5350,5439 utrzymującą w mocy zaskarżoną decyzję Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2011 roku, znak WIŚ-P.7840.8.87.2011.TM w części I zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. z siedzibą w Warszawie ul. Mszczonowska 4, 02-337 Warszawa, na budowę gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,7 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn na odcinku od km 40+816 w gminie Brudzeń Duży, województwo mazowieckie, do km 175+235 na terenie węzła Rembelszczyzna w województwie mazowieckim oraz uchylającą decyzję w części II zezwalającej zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 84 poz. 700 z późn. zm.) inwestorowi na usunięcie drzew i krzewów znajdujących się na nieruchomościach objętych decyzją Wojewody mazowieckiego z dnia 22 grudnia 2010 roku znak WIŚ-P.TM.7210-G/1/2010 o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, ustalającej termin wycinki drzew i krzewów w okresach od 15 listopada 2011 r. do 28 lutego 2011 r., od 1 września 2012 r. do 28 lutego 2013 r. oraz od 1 września 2013 r. do 31 grudnia 2013 r., ustalającej opłaty za usunięcie drzew i krzewów z terenów nieleśnych w łącznej wysokości 52 217 016,67 zł, zobowiązującej inwestora do dokonania nasadzeń zastępujących wycięte drzewa i krzewy, odraczającej opłatę za usunięcie drzew i krzewów na okres 3 lat o dnia wydania decyzji, zobowiązującej inwestora do przedstawienia Wojewodzie Mazowieckiemu pisemnej informacji o wykonaniu nasadzeń i gotowości do odbioru nasadzeń i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi pierwszej instancji w tej części,


wydał decyzję

zezwalającą wnioskodawcy na usunięcie drzew i krzewów z terenu działek:


województwo mazowieckie, powiat płocki, Gmina Brudzeń Duży: obręb 0011-Głównia dz. ew. nr 103 – brak KW, obręb 0011-Głównia dz. ew. nr 230/4 - PL1P/00052733/1, obręb 0011-Głównia dz. ew. nr 230/11 - PL1P/00052733/1, obręb 0040-Więcławice dz. ew. nr 5 – brak KW, obręb 0040-Więcławice dz. ew. nr 51/2 – brak KW, obręb 0040-Więcławice dz. ew. nr 58/1 – brak KW, obręb 022-Myśliborzyce dz. ew. nr 24/4 - PL1P/00010736/6, obręb 022-Myśliborzyce dz. ew. nr 28 – brak KW, obręb 022-Myśliborzyce dz. ew. nr 44 - PL1P/00038999/9, obręb 0029-Rokicie działka ew. nr 18 - KW 3175, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 139 - PL1P/00043429/1, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 143 - KW 20401, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 145 - KW 20401, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 147/1 - PL1P/00036120/3, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 190 - PL1P/00104850/7, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 214 - PL1P/00046448/1, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 215 - PL1P/00046448/1, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 280/1 – brak KW, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 280/2 - PL1P/00001287/7, obręb 0030-Siecień dz. ew. nr 422/4 - PL1P/00103543/5; obręb 0019-Lasotki dz. ew. nr 26/10 - PL1P/00005356/0, obręb 0019-Lasotki dz. ew. nr 31 - PL1P/00030123/2, obręb 0019-Lasotki dz. ew. nr 48/1 – brak KW, obręb 0019-Lasotki dz. ew. nr 72/4 - KW 30656; obręb 0025-Radotki działka ew. nr 34/3 - PL1P/00098954/0;
województwo mazowieckie, powiat płocki,Gmina Stara Biała: obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 45 – brak KW, obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 47/3 - PL1P/00081560/9, obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 47/4 - PL1P/00081560/9, obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 52/3 - PL1P/00080341/1, obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 52/4 - PL1P/00080341/1, obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 57 - PL1P/00084203/0, obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 67/1 - PL1P/00048326/4, obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 76/4 - PL1P/00078642/4, obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 76/5 – brak KW, obręb 0012-Kobierniki dz. ew. nr 137/1 - PL1P/00052881/3; obręb 0024-PGR Srebrna dz. ew. nr 12 – brak KW, obręb 0024-PGR Srebrna dz. ew. nr 64 – brak KW; obręb 0001-Biała dz. ew. nr 2/5 - PL1P/00088013/9, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 5 - PL1P/00117500/3, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 6 – brak KW, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 13 - PL1P/00032982/5, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 14 – brak KW, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 16/1 - PL1P/00007781/2, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 17 – brak KW, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 18/1 - PL1P/00005950/4, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 18/2 - PL1P/00005950/4, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 20/1 - PL1P/00099333/8, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 186/2 - PL1P/00045259/2, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 231 – brak KW, obręb 0001-Biała dz. ew. nr 265 – brak KW; obręb 0008-Draganie Nowe działki ew. nr 5 - PL1P/00117500/3; obręb 0009-Draganie Stare dz. ew. nr 22 – brak KW, obręb 0009-Draganie Stare dz. ew. nr 24 - PL1P/00010416/7; obręb 0006-Bronowo Zalesie dz. ew. nr 119/4 - PL1P/00098795/7, obręb 0006-Bronowo Zalesie dz. ew. nr 120/3 - KW 29631, obręb 0006-Bronowo Zalesie dz. ew. nr 120/4 - KW 29631, obręb 0006-Bronowo Zalesie dz. ew. nr 138/3 - PL1P/00020445/2; obręb 0005-Bronowo Nowe dz. ew. nr 91 – brak KW, obręb 0005-Bronowo Nowe dz. ew. nr 98/1 - PL1P/00015959/0, obręb 0005-Bronowo Nowe dz. ew. nr 99/1 - PL1P/00077086/1;
województwo mazowieckie, powiat płocki,Gmina Bielsk: obręb 0011-Goślice dz. ew. nr 41 – brak KW, obręb 0011-Goślice dz. ew. nr 50/1 – brak KW, obręb 0011-Goślice dz. ew. nr 80/1 - KW 10061, obręb 0011-Goślice dz. ew. nr 124 - PL1P/00100873/6;
województwo mazowieckie, powiat płocki,Gmina Radzanowo: obręb 0009-Ciółkówko dz. ew. nr 13 - PL1P/00002381/3, obręb 0009-Ciółkówko dz. ew. nr 14/2 – brak KW, obręb 0009-Ciółkówko dz. ew. nr 47 - PL1P/00035363/1, obręb 0009-Ciółkówko dz. ew. nr 51 – brak KW, obręb 0009-Ciółkówko dz. ew. nr 62 – PL1P/00048420/3, obręb 0009-Ciółkówko dz. ew. nr 63 - PL1P/00002381/3, obręb 0009-Ciółkówko dz. ew. nr 64 – brak KW, obręb 0009-Ciółkówko dz. ew. nr 65/1 - PL1P/00026098/6; obręb 0028-Woźniki Paklewy dz. ew. nr 7 - PL1P/00090125/4, obręb 0028-Woźniki Paklewy dz. ew. nr 23/1 - PL1P/00048313/0, obręb 0028-Woźniki Paklewy dz. ew. nr 26 – brak KW, obręb 0028-Woźniki Paklewy dz. ew. nr 27/2 - PL1P/00048312/3; obręb 0016-Męczenino dz. ew. nr 20 – brak KW, obręb 0016-Męczenino dz. ew. nr 21 – brak KW;
województwo mazowieckie, powiat płocki,Gmina Staroźreby: obręb 0023-PGR Opatówiec dz. ew. nr 5 – brak KW; obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 236 – brak KW, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 254 – brak KW, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 261 – brak KW, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 303/3 - PL1P/00064716/3, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 307 - PL1P/00068482/1, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 326/5 – brak KW, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 327/1 - PL1P/00058082/4, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 327/2 - PL1P/00075616/2, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 328 – brak KW, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 329 - PL1P/00034747/0, obręb 0036-Staroźreby dz. ew. nr 870 - PL1P/00025619/8; obręb 0043-Worowice Wyroby dz. ew. nr 52/6 - PL1P/00064427/0, obręb 0043-Worowice Wyroby dz. ew. nr 166/6 - PL1P/00041523/6; obręb 0046-Zdziar Wielki dz. ew. nr 1/6 - PL1P/00074004/2 , obręb 0046-Zdziar Wielki dz. ew. nr 14 – brak KW, obręb 0046-Zdziar Wielki dz. ew. nr 15 - PL1P/00064237/1, obręb 0046-Zdziar Wielki dz. ew. nr 95 - PL1P/00019375/0, obręb 0046-Zdziar Wielki dz. ew. nr 96 - PL1P/00019377/4; obręb 0013-Góra Nowa dz. ew. nr 217/2 - PL1P/00014897/0; obręb 0015-Karwowo dz. ew. nr 72/1 - PL1P/00040354/3, obręb 0015-Karwowo dz. ew. nr 73/3 - PL1P/00097601/4; obręb 0016-Krzywanice dz. ew. nr 117 – brak KW, obręb 0016-Krzywanice dz. ew. nr 145/6 - PL1P/00117977/7, obręb 0016-Krzywanice dz. ew. nr 149 – brak KW, obręb 0016-Krzywanice dz. ew. nr 151/1 - PL1P/00060206/7, obręb 0016-Krzywanice dz. ew. nr 152 - PL1P/00052382/5, obręb 0016-Krzywanice dz. ew. nr 154 – brak KW, obręb 0016-Krzywanice dz. ew. nr 156 - PL1P/00068859/5, obręb 0016-Krzywanice dz. ew. nr 157 - PL1P/00004775/6; obręb 0032-Sarzyn dz. ew. nr 34/5 - PL1P/00093586/4, obręb 0032-Sarzyn dz. ew. nr 35 – brak KW;
województwo mazowieckie, powiat płoński, Gmina Dzierzążnia: obręb 29 - Wierzbica Pańska dz. ew. nr 48 - PL1L/00038689/9, obręb 29 - Wierzbica Pańska dz. ew. nr 75 – brak KW; obręb 6 - Dzierzążnia dz. ew. nr 1/2 - PL1L/00004848/5, obręb 6 - Dzierzążnia dz. ew. nr 86/1 - PL1L/00017647/0, obręb 6 - Dzierzążnia dz. ew. nr 91 - PL1L/00006393/4 , obręb 6 - Dzierzążnia dz. ew. nr 98 – brak KW, obręb 6 - Dzierzążnia dz. ew. nr 121/2 - PL1L/00017981/3, obręb 6 - Dzierzążnia dz. ew. nr 123 – brak KW, obręb 6 - Dzierzążnia dz. ew. nr 126 - PL1L/00006048/1, obręb 6 - Dzierzążnia dz. ew. nr 211 - PL1L/00046669/2; obręb 7 - Gumowo dz. ew. nr 158 - PL1L/00006542/2; obręb 25 - Siekluki dz. ew. nr 121 - PL1L/00023339/3, obręb 25 - Siekluki dz. ew. nr 141 - PL1L/00003417/8 , obręb 25 - Siekluki dz. ew. nr 147 – brak KW, obręb 25 - Siekluki dz. ew. nr 149 – brak KW;
województwo mazowieckie, powiat płoński, Gmina Płońsk: obręb Ilinek dz. ew. nr 1/4 – brak KW, obręb Ilinek dz. ew. nr 2/10 - PL1 L/00018265/5, obręb Ilinek dz. ew. nr 13 - PL1L/00038738/8, obręb Ilinek dz. ew. nr 14/4 - PL1L/00038494/5, obręb Ilinek dz. ew. nr 14/5 - PL1L/00042037/5, obręb Ilinek dz. ew. nr 14/6 - PL1L/00004410/6, obręb Ilinek dz. ew. nr 15 – brak KW, obręb Ilinek dz. ew. nr 27/3 - PL1L/00000392/5, obręb Ilinek dz. ew. nr 28/1 - PL1L/00042148/6, obręb Ilinek dz. ew. nr 38 – brak KW, obręb Ilinek dz. ew. nr 144/1 – brak KW, obręb Ilinek dz. ew. nr 152 - PL1L/00040799/0, obręb Ilinek dz. ew. nr 155 – brak KW; obręb Skarżyn dz. ew. nr 2 - PL1L/00032264/2, obręb Skarżyn dz. ew. nr 3 - PL1L/00011179/6, obręb Skarżyn dz. ew. nr 5 – brak KW, obręb Skarżyn dz. ew. nr 12 - PL1L/00021573/1, obręb Skarżyn dz. ew. nr 20 – brak KW; obręb Bońki Zawady dz. ew. nr 1/1 - PL1L/00045031/4; obręb Brody dz. ew. nr 37/2 - PL1L/00013473/1, obręb Brody dz. ew. nr 39 - PL1L/00015542/0, obręb Brody dz. ew. nr 53 - KW 41630, obręb Brody dz. ew. nr 54/4 - PL1L/00015447/4, obręb Brody dz. ew. nr 55/1 - PL1L/00003153/9, obręb Brody dz. ew. nr 55/5 - PL1L/00038859/2, obręb Brody dz. ew. nr 58/2 - PL1L/00033037/9, obręb Brody dz. ew. nr 60 – brak KW; obręb Siedlin dz. ew. nr 63 - PL1L/00001918/6, obręb Siedlin dz. ew. nr 67/3 – brak KW, obręb Siedlin dz. ew. nr 92/2 – brak KW, obręb Siedlin dz. ew. nr 98/1 - KW 13198, obręb Siedlin dz. ew. nr 115/4 – brak KW, obręb Siedlin dz. ew. nr 121/5 - PL1L/00043717/3, obręb Siedlin dz. ew. nr 127 – brak KW, obręb Siedlin dz. ew. nr 130 – brak KW, obręb Siedlin dz. ew. nr 132 - PL1L/00013684/3, obręb Siedlin dz. ew. nr 133/4 - PL1L/00005378/6; obręb 10 - Dalanówek dz. ew. nr 105/4 – brak KW, obręb 10 - Dalanówek dz. ew. nr 110/5 – brak KW, obręb 10 - Dalanówek dz. ew. nr 118/8 – brak KW, obręb 10 - Dalanówek dz. ew. nr 134/5 - PL1L/00031194/3, obręb 10 - Dalanówek dz. ew. nr 134/6 - PL1L/00031194/3, obręb 10 - Dalanówek dz. ew. nr 135/10 - KW 31051, obręb 10 - Dalanówek dz. ew. nr 136 - PL1L/00031154/1; obręb Michalinek dz. ew. nr 42/4 - PL1L/00051601/6, obręb Michalinek dz. ew. nr 42/5 - PL1L/00004179/4; obręb Pilitowo dz. ew. nr 24/2 – brak KW, obręb Pilitowo dz. ew. nr 38/1 - PL1L/00007152/0; obręb Raźniewo dz. ew. nr 69/4 - PL1L/00022937/8, obręb Raźniewo dz. ew. nr 95/2 - PL1L/00022223/0, obręb Raźniewo dz. ew. nr 128/2 - PL1L/00006693/7;
województwo mazowieckie, powiat płoński, Miasto Płońsk: obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2149 - PL1L/00003858/1 , obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2150 - PL1L/00008000/7, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2177 - PL1L/00026054/2, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2178 - PL1L/00026054/2, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2203/2 - PL1L/00016035/0, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2204/3 - PL1L/00024768/6, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2205/3 - PL1L/00007552/4, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2206/4 - PL1L/00009391/1, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2207/2 – brak KW, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2209 – brak KW, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2210 - PL1L/00047352/4, obręb 217 Miasto Płońsk dz. ew. nr 2213 – brak KW;
województwo mazowieckie, powiat płoński, Gmina Załuski: obręb 22 - Szczytniki dz. ew. nr 5/8 - PL1L/00021899/2, obręb 22 - Szczytniki dz. ew. nr 6/10 - PL1L/00032935/7, obręb 22 - Szczytniki dz. ew. nr 6/13 - PL1L/00006135/8; obręb 13 - Wrońska dz. ew. nr 224/1 - PL1L/00009697/6 , obręb 13 - Wrońska dz. ew. nr 224/2 - PL1L/00041542/1, obręb 13 - Wrońska dz. ew. nr 224/4 - PL1L/00008929/5, obręb 13 - Wrońska dz. ew. nr 224/8 - PL1L/00008929/5, obręb 13 - Wrońska dz. ew. nr 231/11 - PL1L/00012323/8, obręb 13 - Wrońska dz. ew. nr 283 – brak KW, obręb 13 - Wrońska dz. ew. nr 297/1 - PL1L/00031284/1; obręb 15 - Przyborowice Górne dz. ew. nr 31/7 - PL1L/00007929/8, obręb 15 - Przyborowice Górne dz. ew. nr 64/2 - PL1L/00007604/4, obręb 15 - Przyborowice Górne dz. ew. nr 83 - PL1L/00045186/5, obręb 15 - Przyborowice Górne dz. ew. nr 87 - PL1L/00012513/7, obręb 15 - Przyborowice Górne dz. ew. nr 90 – brak KW, obręb 15 - Przyborowice Górne dz. ew. nr 101/52 - PL1L/00029205/7, obręb 15 - Przyborowice Górne dz. ew. nr 108 - PL1L/00018665/9, obręb 15 - Przyborowice Górne dz. ew. nr 118/2 - PL1L/00008523/9; obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 132 - PL1L/00010986/9, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 161 - PL1L/00002014/6, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 167 - PL1L/00027909/8, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 173 - PL1L/00038064/2, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 191 – brak KW, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 214 – brak KW, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 219 - PL1L/00014391/9, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 227 - PL1L/00021979/7, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 229/1 - PL1L/0006750/5, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 230 - PL1L/00006750/5, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 231 – brak KW, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 237 - PL1L/00034590/0, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 238 - PL1L/00011063/0, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 239 - PL1L/00005542/7, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 240 - PL1L/00011063/0, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 241 - PL1L/00010986/9, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 242 - PL1L/00043935/7, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 243 – brak KW, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 244 - PL1L/00051806/3, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 245 – brak KW, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 248/1 - PL1L/00048424/7, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 249 - PL1L/00013629/0, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 251 - PL1L/00015810/0, obręb 5 - Karolinowo dz. ew. nr 258 - PL1L/00002012/2; obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 213/2 – brak KW, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 214/2 - PL1L/00023992/8, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 222/2 - PL1L/00007442/0, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 224/2 - PL1L/00007498/7, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 296 - PL1L/00015141/9, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 297 - PL1L/00015141/9, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 298 - PL1L/00015141/9, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 300 - PL1L/00015141/9, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 325/4 - PL1L/00015141/9, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 327/4 - PL1L/00031497/7, obręb 23 – Szczytno dz. ew. nr 329/4 - PL1L/00015140/2;

województwo mazowieckie, powiat płoński, Gmina Joniec: obręb 16 - Stara Wrona dz. ew. nr 70/1 - PL1L/00009831/8, obręb 16 - Stara Wrona dz. ew. nr 71/2 - PL1P/00007219/8, obręb 16 - Stara Wrona dz. ew. nr 72/2 - PL1L/00024525/1, obręb 16 - Stara Wrona dz. ew. nr 73 - PL1L/00042176/1, obręb 16 - Stara Wrona dz. ew. nr 75 – brak KW, obręb 16 - Stara Wrona dz. ew. nr 105 – brak KW, obręb 16 - Stara Wrona dz. ew. nr 107 – brak KW; obręb 9-Nowa Wrona dz. ew. nr 41 – brak KW, obręb 9-Nowa Wrona dz. ew. nr 42/5 – brak KW, obręb 9-Nowa Wrona dz. ew. nr 42/12 - PL1L/00011875/5, obręb 9-Nowa Wrona dz. ew. nr 42/14 - PL1L/00043560/7;
województwo mazowieckie, powiat nowodworski, Gmina Nasielsk: obręb 39_Nowa Wrona dz. ew. nr 46 - KW 11680, obręb 39_Nowa Wrona dz. ew. nr 48 – brak KW, obręb 39_Nowa Wrona dz. ew. nr 49 – brak KW, obręb 39_Nowa Wrona dz. ew. nr 53/2 - KW 45277; obręb 12_Dobra Wola dz. ew. nr 4 - KW 27484, obręb 12_Dobra Wola dz. ew. nr 6 – brak KW, obręb 12_Dobra Wola dz. ew. nr 12 – brak KW, obręb 12_Dobra Wola dz. ew. nr 16 – brak KW, obręb 12_Dobra Wola dz. ew. nr 85 - OS1U/00010122/0, obręb 12_Dobra Wola dz. ew. nr 82 - KW 9550; obręb 2_Borkowo dz. ew. nr 16/23 - KW 10264, obręb 2_Borkowo dz. ew. nr 18/8 - KW 36999, obręb 2_Borkowo dz. ew. nr 46/22 - KW 39250, obręb 2_Borkowo dz. ew. nr 48/13 - KW 16064; obręb 25_Lelewo dz. ew. nr 9/3 - KW 44011, obręb 25_Lelewo dz. ew. nr 9/7 – brak KW, obręb 25_Lelewo dz. ew. nr 71/1 – brak KW, obręb 25_Lelewo dz. ew. nr 75 – brak KW, obręb 25_Lelewo dz. ew. nr 76/1 - KW 19412, obręb 25_Lelewo dz. ew. nr 84 - KW 46792, obręb 25_Lelewo dz. ew. nr 86/2 - KW 46127; obręb 9_Czajki dz. ew. nr 26/1 – brak KW, obręb 9_Czajki dz. ew. nr 28/1 - OS1U/00020902/5; obręb 38_Morgi dz. ew. nr 311 – brak KW, obręb 38_Morgi dz. ew. nr 312 - KW 43139, obręb 38_Morgi dz. ew. nr 351 - KW 43139, obręb 38_Morgi dz. ew. nr 352 – brak KW, obręb 38_Morgi dz. ew. nr 361 - KW 6333, obręb 38_Morgi dz. ew. nr 362 - KW 6333, obręb 38_Morgi dz. ew. nr 363 - KW 6333; obręb 4_Cegielnia Psucka dz. ew. nr 1 – brak KW, obręb 4_Cegielnia Psucka dz. ew. nr 19 – brak KW, obręb 4_Cegielnia Psucka dz. ew. nr 23/1 – brak KW, obręb 4_Cegielnia Psucka dz. ew. nr 111 – brak KW, obręb 4_Cegielnia Psucka dz. ew. nr 389 - OS1U/00014161/3; obręb 42_Nuna dz. ew. nr 97 - KW 12755, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 117 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 121/2 - KW 12352, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 130 - OS1U/00009326/0, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 190 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 195 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 216 - KW 9620, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 233 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 234 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 235 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 236/1 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 240/3 - KW 12740, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 241/4 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 317/3 - KW 25248, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 317/4 - OS1U/00025249/4, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 319 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 331/1 - KW 14297, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 343/2 – brak KW, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 344 - OS1U/0009792/7, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 350/2 - OS1U/00009792/7, obręb 42_Nuna dz. ew. nr 351 - KW 9281; obręb 54_Studzianki dz. ew. nr 59 – brak KW; obręb 3_Budy Siennickie dz. ew. nr 101 – brak KW, obręb 3_Budy Siennickie dz. ew. nr 111 - KW 11246; obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 167/1 - KW 14358, obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 171 – brak KW, obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 187 – brak KW, obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 189/1 – brak KW, obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 189/2 - KW 18552, obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 190 - KW 40140, obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 191 - KW 8327, obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 192/1 – brak KW, obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 192/2 - KW 15634, obręb 47_Popowo Borowe dz. ew. nr 193 – brak KW;
województwo mazowieckie, powiat nowodworski, Gmina Pomiechówek: obręb 27-Zapiecki dz. ew. nr 46 - KW WA1N/0021810/9;
województwo mazowieckie, powiat legionowski,Gmina Serock: obręb 4-Dębe dz. ew. nr 32/8 - WA1 L/00003953/9, obręb 4-Dębe dz. ew. nr 208/1 - WA1L/00012837/6, obręb 4-Dębe dz. ew. nr 210/3 - WA1L/00013022/7, obręb 4-Dębe dz. ew. nr 210/8 - WA1 L/00022578/5, obręb 4-Dębe dz. ew. nr 210/9 - WA1 L/00003953/9, obręb 4-Dębe dz. ew. nr 259 - WA1L/00020667/2, obręb 4-Dębe dz. ew. nr 260 WA1L/00011564/4, obręb 4-Dębe dz. ew. nr 264 - WA1L/00012837/6; obręb 15-Ludwinowo Dębskie dz. ew. nr 15 - WA1L/00012836/9, obręb 15-Ludwinowo Dębskie dz. ew. nr 17 - WA1L/00011608/5, obręb 15-Ludwinowo Dębskie dz. ew. nr 18 - WA1L/00012610/9;
województwo mazowieckie, powiat legionowski, Gmina Wieliszew: obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 31 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 32 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 138 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 139/3 - WA1 L/00018802/4, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 179/1 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 180/1 - WA1L/00053713/0, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 181/1 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 184/2 - KW 4333, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 186 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 210 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 295/1 - WA1L/00036638/5, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 296 - WA1L/00006061/0, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 297 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 298/1 - WA1L/00002639/5, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 299/1 - KW 36620, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 300/1 - WA1L/00045318/2, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 303/4 - WA1L/00011992/3, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 304/1 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 330/16 - WA1 L/00003276/9, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 371 - KW 21123, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 384/42 - WA1 L/00052546/1, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 386/1 - WA1 L/00003276/9, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 387/1 - WA1L/00032789/0, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 439 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 440 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 453 - WA1L/00029047/3, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 454/1 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 458 – brak KW, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 492 - WA1 L/00008568/8, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 493 - KW 5150, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 494 - WA1L/00020618/4, obręb 13-Poddębie dz. ew. nr 496 - WA1 L/00048516/1; obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 623/2 – brak KW, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 623/4 - KW WA1L/00005753/1, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 629 - WA1 L/00027405/7, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 630 - WA1L/00026527/1, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 631/1 - WA1L/00006376/1, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 632/13 - WA1 L/00034316/8, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 632/9 - WA1L/00013438/6, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 633/23 - WA1 L/00054859/2, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 636/1 - WA1 L/00050860/4, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 636/2 - WA1 L/00050860/4, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 636/4 - WA1L/00056345/0, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 662/5 - WA1L/0007794/4, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 662/9 - WA1L/0007794/4, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 682/1 - WA1 L/00052479/0, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 682/2 - WA1 L/00053182/8, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 683 - WA1L/00002638/8, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 684 - WA1 L/00017689/8, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 689 – brak KW, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 794/2 - WA1 L/00027248/8, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 880/6 - WA1 L/00015452/4, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 881 - WA1L/00006719/8, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 882 - WA1L/00026223/0, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 883/3 - WA1 L/00053073/1, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 883/4 - WA1 L/00052834/7, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 883/5 - WA1L/00059271/1, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 883/6 - WA1 L/00058540, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 883/7 - WA1 L/00052836/1, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 883/8 - WA1 L/00052837/8, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 883/9 - WA1 L/00052838/5, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 897/2 - WA1L/00015481/6, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 901/2 - WA1L/00017868/7, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 901/3 - WA1L/00058484/0, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 901/7 - WA1L/000584/85/, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 902 – brak KW, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 903/1 - WA1L/00005488/2, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 945 – brak KW, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 949/1 - WA1L/00013172/3, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 982 – brak KW, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 1062/1 - WA1 L/00041421/9, obręb 1-Skrzeszew dz. ew. nr 1062/5 - WA1L/00059582/4; 7-Komornica dz. ew. nr 428 – brak KW; obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 768/4 - WA1 L/00050077/8, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 768/8 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 768/9 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 769 - WA1L/00000909/5, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 771/4 - WA1L/00024027/2, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 778/6 - WA1L/00039620/7, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 778/7 - WA1L/00039621/4, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 779/6 - WA1L/00039620/7, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 779/7 - WA1L/00039621/4, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 779/10 - WA1L/00039619/7, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 780 - WA1 L/00006661/6, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 781/2 - WA1 L/00003256/3, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 781/4 - WA1 L/00003256/3, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 782/29 - WA1L/00003198/8, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 783/3 - WA1L/00027441/1, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 783/19 - WA1 L/00005322/1, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 785/1 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 789/14 - WA1 L/00033453/3, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 790 - WA1 L/00052349/0, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 792/6 - WA1 L/00042989/5, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 808/1 - WA1L/00000999/2, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 818 - WA1L/00000998/5, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 819 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 820 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 909/9 - WA1L/00054685/1, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 910/12 - WA1 L/00003669/1, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 910/19 - WA1 L/00003669/1, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 995/3 - WA1L/00019245/8, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 999/10 - WA1L/00025443/1, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1002/7 - KW WA1L/00003641/9, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1003/4 - WA1L/00047387/0, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1005/13 - WA1L/00024666/3, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1005/14 - WA1L/00024666/3, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1032 - WA1L/00024037/5, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1035 - WA1L/00003425/9, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1222 - P.S.I NS 523/02, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1223/1 - WA1L/00008717/8, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1225 - WA1L/00010506/3, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1226 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1227 - WA1 L/00010506/3, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1228 - WA1 L/00053998/1, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1229 - WA1L/00019246/5, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1230 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1231 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1232 - WA1L/00013086/3, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1233 - WA1L/00022161/9, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1234/4 - WA1L/00001001/7, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1234/5 - WA1L/00001001/7, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1234/6 - WA1L/00001001/7, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1234/7 - WA1 L/00001001/7, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1235/4 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1235/5 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1235/6 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1236 – brak KW, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1237 - WA1L/00022081/4, obręb 16-Wieliszew dz. ew. nr 1238/4 - WA1L/00042580/8; obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 44/67 - WA1 L/00000625/0, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 44/69 - WA1L/00000625/0, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 44/73 - WA1 L/00000625/0, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 44/209 - WA1 L/00003485/7, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 47/2 - WA1 L/00003454/1, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 47/4 - WA1 L/00003454/1, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 48/1 - WA1L/00000624/3, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 58 - WA1L/0013972/1, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 61/1 - WA1L/00053718/5, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 62 - WA1L/0013972/1, obręb 17-Wieliszew PGR dz. ew. nr 63 - WA1 L/00053718/5; obręb 18-Wieliszew Kwietniówka dz. ew. nr 366 – brak KW, obręb 18-Wieliszew Kwietniówka dz. ew. nr 367/3 – brak KW;
województwo mazowieckie, powiat legionowski Gmina Nieporęt: obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 1/8 - WA1L/00007668/2, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 6 - WA1 L/00053841/6, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 7/1 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 22/4 - WA1L/00033507/7, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 24/69 - WA1L/00004091/5, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 24/90 - WA1L/00058715/9, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 24/95 - WA1L/00058715/9, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 24/98 - WA1L/00058717/3, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 24/103 - WA1L/00004088/1, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 24/105 - WA1L/00058717/3, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 25/16 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 26/17 - WA1L/00000689/6, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 27/9 - WA1L/00004844/9, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 28/13 - WA1L/00000691/3, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 28/18 - WA1L/00000688/9, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 29/17 - WA1L/00011048/1, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 30/14 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 31/16 - WA1 L/00001610/9, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 31/25 - WA1L/00002042/3, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 33/25 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 33/28 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 34/4 - WA1 L/00056781/8, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 34/9 - WA1L/00001152/0, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 35/1 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 35/11 - WA1L/00001448/2, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 35/4 - WA1L/00041656/5, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 36/15 - WA1L/000011568/2, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 38/3 - WA1L/00019493/1, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 62 - WA1L/00001707/6, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 64/5 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 64/7 - WA1L/00004374/3, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 64/9 - WA1L/00020406/5, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 65/1 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 82/26 - WA1 L/00022023/0, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 90/23 - WA1L/00000381/7, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 95/23 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 95/27 - WA1L/00040550/5, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 98/5 - WA1 L/00002421/4, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 98/8 - WA1 L/00043415/8, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 101/12 - WA1 L/00000803/2, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 102/10 - WA1L/00059660/5, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 103/15 - WA1L/00003405/3, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 104/3 - WA1L/00030825/1, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 105/3 - WA1L/00000797/6, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 106/6 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 107/4 - WA1L/00004971/8, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 110/28 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 110/31 - WA1L/00002422/1, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 110/34 - WA1L/00002421/4, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 113/9 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 114/6 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 114/9 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 115/3 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 162 - WA1L/00011960/0, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 164/3 - WA1L/00033039/5, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 165/2 - WA1L/00033166/4, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 167/1 - WA1L/00013810/8, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 168/1 - WA1L/00019532/7, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 168/3 - WA1L/00008108/6, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 168/5 - WA1L/00019533/4, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 170/1 - WA1L/00007635/2, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 172 - WA1L/00022576/1, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 179/11 - WA1L/00026278/0, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 186 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 187/9 - WA1L/00032520/7, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 188/5 - WA1L/00009937/3, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 192/24 - WA1L/00041904/9, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 192/25 - WA1L/00048540/8, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 192/28 - WA1L/00041904/9, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 899/1 – brak KW, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 1254/8 - WA1 L/00000803/2, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 1255/2 - WA1 L/00000803/2, obręb 1-Nieporęt dz. ew. nr 1279/8 - WA1 L/00000803/2; obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 557/7 – brak KW, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 558/20 - WA1L/00012663/5, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 560 – brak KW, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 561 – brak KW, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 562 – brak KW, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 563/1 - WA1L/00025630/9, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 575 – brak KW, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 597 – brak KW, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 607 – brak KW, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 608 – brak KW, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 614 – brak KW, obręb 8-Kąty Węgierskie dz. ew. nr 621 – brak KW; obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 6/5 - WA1L/00018357/9, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 6/23 - WA1L/00005843/9, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 9/3 - WA1L/00009873/6, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 9/9 - WA1L/00007766/9, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 9/10 – brak KW, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 9/13 - WA1L/00007766/9, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 10/11 - WA1L/00009877/4, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 10/14 - WA1L/00031722/6, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 11/11 - WA1L/00009877/4, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 12/23 - WA1L/00011415/5, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 12/33 - WA1L/00031722/6, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 13/10 - WA1L/00017522/0, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 14/5 - WA1L/00015718/7, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 14/7 - WA1L/00015718/7, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 21/13 - WA1L/00047316/2, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 22/3 – brak KW, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 23/25 - WA1L/00009581/2, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 23/26 - WA1L/00051931/0, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 26/1 - WA1L/00060751/0, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 29/1 – brak KW, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 30/1 - WA1 L/00019559/2, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 31/1 - WA1L/00059643/0, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 33 - WA1L/00035330/9, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 37 – brak KW, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 41/1 - WA1L/00001000/0, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 44 – brak KW, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 49 - WA1L/00030440/8, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 51 - WA1 L/00006294/2, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 52 - WA1L/00003565/2, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 53/2 - WA1L/00004052/0, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 54/1 - WA1L/00003585/8, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 55/3 – brak KW, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 55/4 – brak KW, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 58/10 - WA1L/00032299/8, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 58/12 - WA1L/00032297/4, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 60/1 - WA1L/00011598/1, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 62 - WA1L/000003448/6, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 63/2 - WA1L/00032835/8, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 64/7 - WA1L/00036656/7, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 65/8 - WA1L/00036657/4, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 66 – brak KW, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 68/8 - WA1L/00016150/4, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 69/9 - WA1L/00021067/3, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 69/10 - WA1L/00013400/1, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 72/1 - WA1L/00023139/3, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 72/10 - WA1L/00052879/4, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 74/9 - WA1L/00007606/0, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 75/9 - WA1L/00027459/0, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 76/9 - WA1L/00031071/7, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 78/9 - WA1 L/00023160/9, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 79/9 - WA1 L/00023160/9, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 80/5 - WA1L/00042114/1, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 81/7 - WA1L/00030967/8, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 82/8 - WA1L/00039538/5, obręb 13-Stanisławów Pierwszy dz. ew. nr 85/1 – brak KW; obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 32/1 - WA1L/00018557/1, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 116/1 - WA1L/00000717/2, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 120/1 - WA1L/00019176/3, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 133/1 – brak KW, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 148/1 - WA1L/00033111/4, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 148/2 – brak KW, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 151/1 - WA1L/00031165/3, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 154/1 - WA1L/00031305/7, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 219/2 - WA1L/00004848/7, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 221 - WA1L/00040241/6, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 230/1 - WA1L/00024234/6, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 231/5 - WA1L/00023240/4, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 233/5 - WA1L/00030776/2, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 234/5 – brak KW, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 235/4 - WA1L/00000458/8, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 237/6 – brak KW, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 238/7 – brak KW, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 238/9 - WA1L/00005338/6, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 239/9 - WA1L/00019730/5, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 244/4 - WA1L/00023240/4, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 245/4 - WA1L/00057850/0, obręb 11-Rembelszczyzna dz. ew. nr 250/4 - WA1L/00012742/3.

inwestycji towarzyszącej inwestycjom w zakresie terminalu, którą jest budowa gazociągu Rembelszczyzna – Gustorzyn wraz z infrastrukturą niezbędną dla jego obsługi na terenie województwa mazowieckiego, dla zamierzenia pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Rembelszczyzna – Gustorzyn”.

W związku z powyższym zawiadamia się właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości objętych decyzją o pozwolenia na budowę, że mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Wydziale Infrastruktury i Środowiska Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock, pokój nr 109 (w godzinach od 8.00 do 15.00).
Od decyzji służy stronom odwołanie do Ministra Infrastruktury ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa, za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego (Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie Wydział Infrastruktury i Środowiska Oddział w Delegaturze - Placówce Zamiejscowej w Płocku, ul. Kolegialna 15, 09-402 Płock) w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia lub obwieszczenia o wydaniu decyzji.



Znak sprawy: WIŚ-P.7840.8.87.2011.TM
Płock, dnia 26 września 2012 r.

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies