Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

OBWIESZCZENIE DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE o sporządzeniu projektu w warunków korzystania z wód regionu wodnego środkowej Wisły

(Zam: 04.01.2013 r., godz. 09.40)
OBWIESZCZENIE
DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE
O SPORZĄDZANIU PROJEKTU W
WARUNKÓW KORZYSTANIA Z WÓD
REGIONU WODNEGO ŚRODKOWEJ WISŁY


Na podstawie art. 120 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r., poz. 145) oraz art. 39 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227), zawiadamia się o sporządzeniu projektu warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 120 warunki korzystania z wód regionu wodnego sporządza się kierując się ustaleniami Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza. Zgodnie z art. 115, ust. 1 ustawy Prawo wodne warunki korzystania z wód regionu określają:
1. szczegółowe wymagania w zakresie stanu wód wynikające z ustalonych celów środowiskowych;
2. priorytety w zaspokajaniu potrzeb wodnych;
3. ograniczenia w korzystaniu z wód na obszarze regionu wodnego lub jego części albo dla wskazanych jednolitych części wód niezbędne dla osiągnięcia ustalonych celów środowiskowych, w szczególności w zakresie:
a. poboru wód powierzchniowych lub podziemnych,
b. wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi,
c. wprowadzania substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego do wód, do ziemi lub do urządzeń kanalizacyjnych,
d. wykonywania nowych urządzeń wodnych.
Przebieg granicy hydrograficznej regionu wodnego Środkowej Wisły określony został na podstawie danych zawartych na Mapie Podziału Hydrograficznego Polski oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie przebiegu granic obszarów dorzeczy i regionów wodnych – Dz. U. z 2006 r., Nr 126, poz. 878 i zobrazowany na załączniku graficznym do niniejszego obwieszczenia.
Projekt warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły wraz prognozą oddziaływania na środowisko dostępne są w siedzibie RZGW w Warszawie oraz na stronie internetowej www.warszawa.rzgw.gov.pl w zakładce Konsultacje społeczne/Konsultacje pozostałe/Warunki korzystania z wód.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie informuje o możliwości składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków w formie pisemnej w terminie od dnia 2 stycznia 2013r. do dnia 23 stycznia 2013r. na adres: Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa, osobiście w siedzibie RZGW w Warszawie lub na adres e-mail: warunki@warszawa.rzgw.gov.pl. Formularz składania wniosków stanowi załącznik do niniejszego obwieszczenia.
Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie.

W myśl art. 41 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko uwagi lub wnioski złożone po dniu 23 stycznia 2013 r. nie będą rozpatrywane.

Wniosek do pobrania ze strony internetowej: www.warszawa.rzgw.gov.pl zakładka Konsultacje społeczne – Konsultacje pozostałe – Warunki korzystania z wód

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies