Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: pobór wód podziemnych, odprowadzanie do rowu melioracyjnego w Raszewie Dworskim gm. Czerwińsk n/Wisłą

(Zam: 07.01.2013 r., godz. 09.40)
RŚ.6341.66.2012 Płońsk, dnia 03.01.2013 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 20.12.2012 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:

1. Pobór wód podziemnych z ujęcia, składającego się ze studni podstawowej Nr 2 i studni awaryjnej Nr 1 w Raszewie Dworskim gm. Czerwińsk n/Wisłą, zlokalizowanego na terenie działki nr ewid. 161/1 obręb Raszewo Dworskie, w ilościach:
Qmax. h = 75 m3/h
Qśr. d = 705 m3/d
Qmax. roczne = 257325 m3/rok

2. Odprowadzanie do rowu melioracyjnego, na terenie działek nr ewid. 161/3 i 161/4 obręb Raszewo Dworskie, ścieków - wód popłucznych, powstających w wyniku eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Raszewie Dworskim, w ilości:
Qśr.d = 5,5 m3/d
Qmax. roczne = 2007,5 m3/rok

Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego http://www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies