Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw przy ul. Warszawskiej 78 w Płońsku

(Zam: 31.01.2013 r., godz. 15.50)
RŚ.6341. 6 .2013 Płońsk, dnia 31.01.2013 r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 30.01.2013 r zostało wszczęte, na wniosek Polskiego Koncernu Naftowego ORLEN Spółka Akcyjna ul. Chemików 7 09-411 Płock, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu Stacji Paliw Nr 676 przy ul. Warszawskiej 78 w Płońsku do ziemi na terenie działek nr ewid. 2146/1 i 2146/2 obręb Miasto Płońsk.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
ul. Chemików 7
09-411 Płock
pełnomocnik:
Bartosz Makowski
ArtiX
ul. Wawrzyńca Surowieckiego Nr 4 lok. 87
02-785 Warszawa
2. Burmistrz Miasta Płońsk
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies