Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego w m. Zdunowo, gmina Załuski

(Zam: 08.03.2013 r., godz. 08.30)
RŚ.6341.8.2013 Płońsk, dnia 01.03.2013r.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 21.02.2013r. zostało wszczęte, na wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Artur Rytel, Zdunowo 48, 09-142 Załuski – jako Zakładu Głównego oraz Green Factory Artur Rytel, Zdunowo 48, 09-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wspólne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z czwartorzędowego poziomu wodonośnego:
• dla potrzeb nawodnień rolniczych ze studni głębinowych Nr 1, Nr 2 i Nr 3, znajdujących się na działkach nr ewid. 48/27 w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski, powiat płoński. Nawodnienia rolnicze wykonywane są przez Gospodarstwo Ogrodnicze Artur Rytel.
• dla potrzeb funkcjonowania Zakładu Green Factory Artur Rytel w Zdunowie ze studni głębinowej Nr 1, znajdującej się na działce nr ewid. 48/27 w miejscowości Zdunowo, gmina Załuski, powiat płoński.
Jednocześnie na wniosek Gospodarstwa Ogrodniczego Artur Rytel wszczyna się postępowanie administracyjne w sprawie stwierdzenia nieważności pozwolenia wodnoprawnego z dnia 07.07.2006r., znak: RŚ.6224-12/06.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Otrzymują:
1. Strony postępowania.
2. Wójt Gminy Załuski.


Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Płońsku

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies