Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - wydanie pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z posesji FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. przy ul. 19-go Stycznia 60 w Płońsku

(Zam: 16.04.2013 r., godz. 09.05)
RŚ.6341.15.2013 Płońsk, dnia 12.04.2013r

Zawiadomienie


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam
że w dniu 22.03.2013 r zostało wszczęte, na wniosek FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. ul.19-go tycznia 60 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z posesji FARBY MAESTRIA POLSKA Sp. z o.o. przy ul. 19-go Stycznia 60 w Płońsku dz. nr ewidencyjny 1680/9 i 1680/14 do rowu melioracyjnego R-B na terenie działki nr ewid. 1680/13 w Płońsku.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Otrzymują:

1. Farby Maestria Polska Sp. z o.o.
ul. 19-go Stycznia 60
09-100 Płońsk
2. Burmistrz Miasta Płońsk
ul. Płocka 39
09-100 Płońsk
3. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
Oddział w Warszawie
ul. Mińska 25
03 – 808 Warszawa
4. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies