Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku POLMLEK Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich.

(Zam: 23.08.2013 r., godz. 09.35)
STAROSTWO POWIATOWE W PŁOŃSKU

RŚ.6222.1.2013
Płońsk, dnia 22.08.2013r.


ZAWIADOMIENIE

Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2008r., Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Starosta Powiatu Płońskiego

zawiadamia

o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku POLMLEK Raciąż Sp.z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, NIP: 782-10-14-202, Regon: 630303135, o wydanie pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania ponad 200 Ton mleka na dobę, eksploatowanej przez POLMLEK Raciąż Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu przy ul. Zawoda 48.
Z dokumentacją sprawy osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku (ul. ZWM 10, II piętro, pokój 244) w godzinach pracy urzędu.
Podstawowe dane o wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, zamieszczone zostaną w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Płońsku na stronie http://www.ekokarty.pl/wykaz/powiat-plonski
Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.
Zgodnie z art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ochronasrodowiska@powiat-plonski.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. Nr 130, poz. 1450 z późn. zm.).
Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości i zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku: www.powiat-plonski.pl w zakładce: Komunikaty
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Powiatu Płońskiego.


Z up. Starosty
Mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska
Starostwa Powiatowego w Płońsku

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies