Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód w m. Rąbież gm. Naruszewo

(Zam: 03.10.2013 r., godz. 12.30)
RŚ.6341. 48 .2013
Płońsk, dnia 03.10.2013 r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam


że w dniu 17.09.2013 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej o głębokości 59 m na działce nr ewid. 27 w m. Rąbież gm. Naruszewo

2) szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych ze studni na działce nr ewid. 27 w m. Rąbież gm. Naruszewo w ilościach:
Q max h = 30 m3/h,
Q śr d = 100 m3/d,
Q max r = 15000 m3/rok
do nawadniania upraw na terenie własnego gospodarstwa rolnego

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. strony postepowania
2. Wójt Gminy Naruszewo
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies