Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 278/2 obręb Baboszewo gm. Baboszewo powiat płoński

(Zam: 10.10.2013 r., godz. 15.53)
RŚ.6341. 52 .2013
Płońsk, dnia 10.10.2013 r

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego


Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 02.10.2013 r zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40 06-500 Mława, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód:
1. Pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia wód podziemnych, składającego się ze studni podstawowej Nr 1 bis i studni awaryjnej Nr 2, zlokalizowanych na terenie działki nr ewid. 278/2 obręb Baboszewo gm. Baboszewo powiat płoński w ilościach:
Qmax. h = 50 m3/h
Qśr. d = 700 m3/d
Qmax. roczne = 255000 m3/rok
2. Odprowadzanie do wód – Kanału R, na terenie działki nr ewid. 548 obręb Baboszewo, gmina Baboszewo, ścieków - wód popłucznych, powstających w wyniku eksploatacji Stacji Uzdatniania Wody w Baboszewie, w ilościach:
Qmax. h = 0,8 m3/h
Qmax.d = 18 m3/d
Qmax. roczne = 4928 m3/rok

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 800 – 1600.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie
ul. Nowa 40
06-500 Mława
2. Wójt Gminy Baboszewo
ul. Warszawska 9A
09-130 Baboszewo
3. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
Oddział w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
06-400 Ciechanów
4. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies