Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu na rzeką Wkrą

(Zam: 04.12.2013 r., godz. 15.11)
RŚ.6341. 69 .2013
Płońsk, dnia 03.12.2013 r.

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145) w związku z wyłączeniem Starosty Mławskiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy i wyznaczeniem do załatwienia sprawy Starosty Płońskiego (postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie Nr 2370/P/NN/13 z dnia 25.11.2013 r znak NN-404/W/230-AB/13
zawiadamiam
że w dniu 02.12.2013 r. zostało wszczęte, na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Mławie ul. Stefana Roweckiego „Grota” 10 06-500 Mława, postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu wód opadowych i roztopowych z powierzchni mostu na rzeką Wkrą, zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 3014W Raciąż –Radzanów–Liberadz w m. Radzanów, do ziemi, wylotami:
- W1 na terenie działki nr ewid. 499 obręb Radzanów, gm. Radzanów, powiat mławski
- W2 na terenie działki nr ewid. 636 obręb Radzanów, gm. Radzanów, powiat mławski
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244 i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 800 – 1600.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Otrzymują:
1. Powiatowy Zarząd Dróg w Mławie
2. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie
3. Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Ciechanowie
4. Wójt Gminy Radzanów
5. Starosta Mławski
6. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies