Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wyłożeniu planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla obszarów Natura 2000

(Zam: 10.03.2014 r., godz. 09.30)
WPN-I1.6320.6.2014.AA

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. póz. 627 ze zm.), w związku z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. póz. 1235 ze zm.),

zawiadamiam

o wyłożeniu projektów planów zadań ochronnych, sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla obszarów Natura 2000: Aleja Pachnicowa PLH140054, Białe Błota PLH140038, Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047, Dąbrowy Ceranowskie PLH140024, Dzwonecznik w Kisielanach PLH140026, Gołe Łąki PLH140027, Ostoja Nowodworska PLH140043, Rogoźnica PLH140036, Strzebla błotna w Zielonce PLH140040 i Torfowiska Czernik PLH140037 oraz projektu zarządzenia sporządzonego w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Łodzi dla obszaru Natura 2000 Grabinka PLH140044.
Jednocześnie informuję, iż:

1) w terminie 21 dni od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia zainteresowane
osoby mogą zapoznać się z projektami zarządzeń w sprawie ustanowienia planów zadań ochronnych
na stronie internetowej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie
http://warszawa.rdos.gov.pl/ w zakładce 'OCHRONA PRZYRODY' - 'Plany zadań ochronnych' -
'Plany zadań ochronnych dla wybranych obszarów Natura 2000 realizowane w ramach projektu
POIS.05.03.00-00-285/10" oraz w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa;

2) uwagi i wnioski do wyłożonych projektów planów zadań ochronnych można składać
w formie pisemnej, ustnej do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z
dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. póz. 262), w terminie 21 dni
od dnia publicznego wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w siedzibie Regionalnej Dyrekcji
Ochrony Środowiska w Warszawie przy ul. Henryka Sienkiewicza 3, 00-015 Warszawa
w Kancelarii Urzędu - od poniedziałku do piątku w godz. 9°°-1500 lub drogą elektroniczną na adres:
rdos.warszawa@rdos.gov.pl.

3) organem właściwym do rozpatrzenia wniesionych uwag i wniosków jest Regionalny Dyrektor
Ochrony Środowiska w Warszawie.

Obwieszczenie podlega publikacji w prasie lokalnej i podaniu do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty:

_ z up. Regionalnej Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie
Morem Kflbarczyk Regionalny Konserwator Przyrody

Wywieszono dnia:
Zdjęto dnia:

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies