Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

(Zam: 28.03.2014 r., godz. 13.10)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145)

zawiadamiam

że w dniu 12.03.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Grupy Producentów Warzyw PRIMAVEGA Sp. z o.o. Zdunowo 48 09+-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. Wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej o głębokości 28 m na terenie działki nr ewid. 18/3 obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo, powiat płoński
2. Szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych ujęciem w postaci studni na terenie działki nr ewid. 18/3 obręb PGR Wróblewo gmina Naruszewo, powiat płoński, dla potrzeb zaopatrzenia w wodę zakładu we Wróblewie w ilości:
- maksymalnie na godzinę Qmax. h = 9 m3/h
- średnio na dobę w ciągu roku Qśr. d = 74 m3/d
- maksymalnie na rok Qmax. roczne = 27.010 m3/rok

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 244, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 800 – 1600.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies