Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16 09- 530 Gąbin, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta i Gminy Gąbin na wykonanie urządzeń wodnych

(Zam: 04.06.2014 r., godz. 09.10)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145) w związku z wyłączeniem Starosty Płockiego z rozpatrywania przedmiotowej sprawy i wyznaczeniem do załatwienia sprawy Starosty Płońskiego (postanowienie Nr 1004/P/NN/14 z dnia 14.05.2014 r znak NN-404/W/96-AB/14 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
zawiadamiam
że w dniu 19.05.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin ul. Stary Rynek 16 09- 530 Gąbin, postępowanie administracyjne, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Miasta i Gminy Gąbin na wykonanie urządzeń wodnych w postaci:
1. Wykonanie dwustronnych rowów przydrożnych (o parametrach: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż projektowanych dróg gminnych:
 2KDL na całej długości drogi, od km 0+000 do km 0+303, działki nr: 135, 295/19, 295/21, 296/51, 332/24, 333/24;
 3KDL na całej długości drogi, od km 0+000 do km 0+409, działki nr: 135, 289/1, 290/10, 290/12, 290/3, 292/3, 294/5, 295/58, 288/2, 305/18, 306/2, 306/4;
 4KDL na całej długości drogi, od km 0+000 do km 0+813, działki nr: 295/21, 295/29, 296/50, 296/51, 332/72, 333/44, 334/42, 303/9, 333/18, 333/24, 333/27, 332/54, 288/4, 296/27, 306/4;
 10KDD i 15KDD od km 0+000 do km 0+235, działki nr: 290/10, 289/1, 288/1, 285/4, 284/6, 283/15, 282/7, 281/19, 281/10, 280/3;
 17KDD i 31KDD od km 0+000 do km 0+070 i od km 0+122 do km 0+134, działki nr: 333/44, 334/41, 334/40, 334/39, 135.
2. Wykonanie jednostronnego rowu przydrożnego (o parametrach: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) wzdłuż projektowanych dróg gminnych:
 10KDD i 15KDD od km 0+235 do km 0+364, strona prawa, działki nr: 281/10, 280/3;
 17KDD i 31KDD od km 0+070 do km 0+122, strona lewa, działki nr: 334/41, 334/40.
3. Pogłębienie prawego rowu przydrożnego (o parametrach po odmuleniu: szerokość 2,5m; głębokość 0,7m; szerokość dna 0,4m; pochylenie skarp 1:1,5) drogi powiatowej DP5206W od km 5+875 do km 6+515, działki nr: 135, 290/10, 292/15, 294/1, 295/19, 332/65, 332/63, 333/1.
4. Wykonanie przepustów PVC Ф400mm, długości 5m pod projektowanymi zjazdami dróg gminnych z zabezpieczeniami czołowymi (rzędne każdego z przepustu odpowiadają rzędnym dna rowu w danym kilometrze osi drogi zgodnie z profilami podłużnymi dróg),
 2KDL, strona lewa km: 0+027, 0+059, 0+115, 0+122, 0+132, 0+143. 0+150, 0+158, 0+167, 0+177, 0+188, 0+211, 0+220, 0+228, 0+237, 0+246, 0+255, 0+264, 0+273, 0+283; strona prawa km: 0+059, 0+096, 0+158, 0+211, 0+220, 0+228, 0+237, 0+246, 0+255, 0+264, 0+273, 0+283,
 3KDL, strona lewa km: 0+034, 0+067, 0+081, 0+129, 0+162, 0+210, 0+247, 0+301, 0+321, 0+335; strona prawa km: 0+027, 0+107, 0+116, 0+124, 0+152, 0+169, 0+203, 0+224, 0+276, 0+309, 0+317, 0+341, 0+361, 0+382,
 4KDL, strona lewa km: 0+046, 0+053, 0+070, 0+085, 0+098, 0+125, 0+142, 0+157, 0+175, 0+190, 0+262, 0+277, 0+289, 0+313, 0+329, 0+354, 0+368, 0+394, 0+411, 0+430, 0+447, 0+468, 0+480, 0+503, 0+520, 0+556, 0+575, 0+593, 0+609, 0+624, 0+644, 0+666, 0+736; strona prawa km: 0+026, 0+111, 0+136, 0+153, 0+171, 0+229, 0+282, 0+313, 0+329, 0+354, 0+395, 0+411, 0+426, 0+438, 0+478, 0+604, 0+644, 0+666, 0+695, 0+712,
 10KDD i 15KDD, strona lewa km: 0+028, 0+049, 0+090, 0+105, 0+130, 0+174, 0+195; strona prawa km: 0+028, 0+049, 0+080, 0+097, 0+120, 0+136, 0+161, 0+174, 0+201, 0+209, 0+289,
 17KDD i 31KDD, strona lewa km: 0+032, 0+045, 0+113.
5. Wykonanie przepustów PVC Ф400mm pod nawierzchniami projektowanych dróg gminnych w celu połączenia rowów (rzędne każdego z przepustu odpowiadają rzędnym dna rowu w danym kilometrze osi drogi zgodnie z profilami podłużnymi dróg):
 2KDL, km: 0+002 (długości 11m),
 3KDL, km: 0+002 (długości 14m),
 4KDL, km: 0+005 (długości 14m), 0+248 (długości 10m), 0+533 (długości 21m), 0+543 (długości 21m), 0+784 (długości 10m),
 10KDD i 15KDD, km: 0+005 (długości 14m),
 17KDD i 31KDD, km: 0+006 (długości 18m), 0+122 (długości 9m), 0+131 (długości 10m),
 na skrzyżowaniach projektowanych dróg: 2KDL z 6KDL km 0+085 (długości 15m), 2KDL z 58KPJ km 0+199 (długości 11m, po obu stronach), 3KDL z 6KDL km 0+189 (długości 11m, po obu stronach), 4KDL z 19KDD km 0+051 (długości 11m), 4KDL z 35KDD km 0+095 (długości 11m), 4KDL z 35KDD km 0+456 (długości 11m), 4KDL z 19KDD km 0+492 (długości 11m), 4KDL z 34KDD km 0+582 (długości 11m), 4KDL z 12KDD km 0+621 (długości 11m), 4KDL z 36KDD km 0+684 (długości 11m), 4KDL z 50KPJ km 0+684 (długości 11m), 4KDL z 37KDD km 0+757 (długości 11m), 4KDL z 18KDD km 0+797 (długości 11m), 10KDD i 15KDD z 11KDD km 0+067 (długości 11m), 10KDD i 15KDD z 40KDD km 0+150 (długości 11m).

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39 pokój nr 215 i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Płońsku, Starostwa Powiatowego w Płocku, Miasta i Gminy Gąbin oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-42.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin
ul. Stary Rynek 16
09-530 Gąbin

2. Zarząd Dróg Powiatowych
ul. Bielska 59
09-400 Płock
3. Pozostałe strony postępowania – obwieszczenie, zgodnie z art. 127 ust. 9 ustawy Prawo Wodne oraz art. 49ustawy Kodeks Postępowania Administracyjnego

Do wiadomości:
1. Starosta Płocki
ul. Bielska 59
09-400 Płock
2. Dyrektor RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies