Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny...

(Zam: 24.07.2014 r., godz. 13.10)
RŚ.6341. 49 .2014

Płońsk, dnia 23.07.2014 r


Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 26 z późn. zm.7) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 11.07.2014 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie działki nr ewid. 62 w m. Ćwiklin gm. Płońsk
2) szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych ze studni na działce nr ewid. 62 w m. Ćwiklin gm. Płońsk w ilościach:
pobór maksymalny godzinowy Q max h = 36 m3/h,
Pobór średniodobowy w okresie wegetacyjnym Q śr d = 100 m3/d,
Całkowity pobór roczny Q max r = 15000 m3/rok
do nawadniania upraw na terenie własnego gospodarstwa rolnego

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 215, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-42.

wz. STAROSTY
Andrzej Stolpa
WICESTAROSTA

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies