Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód w miejscowości Sochocin

(Zam: 25.08.2014 r., godz. 13.16)
RŚ.6341.52.2014 Płońsk, dnia 22.08.2014 r

Zawiadomienie
o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 22.07.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Sochocin ul. Guzikarzy 9 09-110 Sochocin, postępowanie administracyjne w sprawie:
- stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie ścieków opadowych z kanalizacji deszczowej miejscowości Sochocin do rzeki Wkry wylotami w km 46+595, 46+690, 46+890, 47+200, 47+860, 47+400, 43+650 udzielonego Gminie Sochocin decyzją Starosty Płońskiego z dnia 15.09.2004 r znak RŚ.6223/15/04
- wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu miejscowości Sochocin wylotami kanalizacji deszczowej:
1. W1 do rzeki Wkry w km 47+860 za pośrednictwem rowu odkrytego na terenie działki nr ewid. 464 obręb Sochocin gm. Sochocin
2. W2 do ziemi na terenie działki nr ewid. 772 obręb Sochocin gm. Sochocin
3. W3 do rzeki Wkry w km 47+200 na terenie działki nr ewid. 465 obręb Sochocin gm. Sochocin
4. W4 do rzeki Wkry w km 46+890 za pośrednictwem rowu odkrytego na terenie działki nr ewid. 799 obręb Sochocin gm. Sochocin
5. W5 do rzeki Wkry w km 46+690 za pośrednictwem rowu odkrytego na terenie działki nr ewid. 812 obręb Sochocin gm. Sochocin
6. W6 do rzeki Wkry w km 46+595 na terenie działki nr ewid. 318 obręb Sochocin gm. Sochocin
7. W7 do ziemi na terenie działki nr ewid. 319/1 obręb Sochocin gm. Sochocin
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 215 i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-42.
Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies