Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego na wniosek CITY STAR Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Warszawska 59 09-100 Płońsk, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego

(Zam: 12.09.2014 r., godz. 09.22)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)
zawiadamiam
że w dniu 04.09.2014 r zostało wszczęte, na wniosek CITY STAR Spółka z o.o. Spółka komandytowa ul. Warszawska 59 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- wykonanie urządzenia wodnego – wylotu kanalizacji deszczowej do rowu melioracyjnego R- S w km 3+540 na terenie działki nr ewid. 1816 obręb 0217 miasto Płońsk
- szczególne korzystanie z wód - odprowadzanie ścieków w postaci wód opadowych i roztopowych z terenu zlewni obejmującej działki nr ewid. 1813/3, 1813/6, 1813/7, 1813/9, 1793/28, 1793/42 obręb 0217 miasto Płońsk, wylotem do rowu melioracyjnego R-S w km 3+540 na terenie działki nr ewid. 1816 obręb 0217 miasto Płońsk.
Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 215 i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 800 – 1600.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-42.


Z up. Starosty
mgr inż. Włodzimierz Giziński
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies