Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: piętrzenie wód rzeki Żurawianki Południowej

(Zam: 27.11.2014 r., godz. 10.00)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 24.09.2014 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód: piętrzenie wód rzeki Żurawianki Południowej za pomocą zastawki w km 7+400 do rzędnej 124,40 m n.p.m. na terenie działki nr ewid. 6 obręb PGR Sosenkowo gm. Naruszewo dla potrzeb prowadzenia gospodarki rybackiej w stawach położonych na terenie działek nr ewid. 7/7 i 13/1 w obrębie PGR Sosenkowo gm. Naruszewo pobór wód powierzchniowych z rzeki Żurawianki Południowej w km 7+400 do napełnienia i uzupełniania strat wody w stawach na terenie działek nr ewid. 7/7 i 13/1 w obrębie PGR Sosenkowo gm. Naruszewo zrzut wody ze stawów do rzeki Żurawianki Południowej w okresie jesiennych odłowów

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. ZWM 10, pokój nr 315, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Przedłużenie terminu jest spowodowane dużą ilością spraw prowadzonych przez Wydział.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 31.12.2014 r.

Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Sławomir Walczak
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies