Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową w m. Postruże gm. Naruszewo

(Zam: 01.12.2014 r., godz. 08.30)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 26 z późn. zm.7) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 23.09.2014 r zostało wszczęte, na wniosek strony, postępowanie administracyjnego w sprawie wydania na:
pozwolenia wodnoprawnego

1) wykonanie urządzenia wodnego – ujęcia wód podziemnych w postaci studni głębinowej z obudową, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny na terenie działki nr ewid. 13 w m. Postruże gm. Naruszewo
2) szczególne korzystanie z wód - pobór wód podziemnych ze studni na działce nr ewid. 13 w m. Postruże gm. Naruszewo, ujmującej czwartorzędowy poziom wodonośny, w ilościach:
pobór maksymalny godzinowy Q max h = 30 m3/h,
Pobór średniodobowy w okresie wegetacyjnym Q śr d = 75 m3/d,
Całkowity pobór roczny Q max r = 11.250 m3/rok
do nawadniania upraw na terenie własnego gospodarstwa rolnego

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 315, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Przedłużenie terminu jest spowodowane dużą ilością spraw prowadzonych przez Wydział.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 31.12.2014 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-48

Z up. Starosty
mgr inż. Sławomir Walczak
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies