Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu „LEMNA” w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin

(Zam: 01.12.2014 r., godz. 12.00)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r poz. 145 z późn. zm.)

zawiadamiam

że w dniu 17.09.2014 r zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 06-500 Mława, postępowanie administracyjne w sprawie: stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie oczyszczonych ścieków z oczyszczalni ścieków typu „Lemna” wylotem do ziemi , udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 24.11.2004 r znak RŚ 6223-24/04 wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód - wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z gminnej oczyszczalni ścieków typu „LEMNA” w miejscowości Kondrajec gm. Sochocin, wylotem do rowu melioracyjnego R-A w km 0+773 na terenie działki nr ewid. 276 obręb Kondrajec, gm. Sochocin, powiat płoński.
Strony postępowania mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 315, w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Przedłużenie terminu jest spowodowane dużą ilością spraw prowadzonych przez Wydział.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 31.12.2014 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Sławomir Walczak
p.o. Naczelnika Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies