Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie wszczęciu postępowania administracyjnego sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie dla nieruchomości położonej w Sochocinie, gm. Sochocin

(Zam: 06.02.2015 r., godz. 12.25)
Zgodnie z art. 128 ust. 4, art. 129 ust. 5 pkt 1, art. 118a ust. 3 w związku z art. 124 b ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2014.518 j.t.) oraz
art. 61 § 1 i § 4, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego (jedn. tekst Dz.U. z 2013r., poz. 267)
Starosta Płoński wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej

z a w i a d a m i a
o wszczęciu z urzędu postępowania w sprawie ustalenia i wypłaty odszkodowania za udostępnienie Operatorowi Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. Oddział
w Rembelszczyźnie nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej
w Sochocinie, gm. Sochocin, oznaczonej jako działka gruntu o numerze 419 o pow. 0,7000 ha, w celu wykonania demontażu zespołu odwadniającego zabudowanego na gazociągu wysokiego ciśnienia DN200 MOP5,0 MPa relacji Płońsk- Uniszki Zawadzkie I na ww. nieruchomości, zgodnie z ostateczną decyzją Starosty Płońskiego 24.06.2013r. GG.6821.1.4.2012.
Jednocześnie informuję, iż stosownie do art. 10§1 Kpa strony mogą składać pisemne wyjaśnienia, wnioski oraz zapoznać się z posiadanym materiałem dowodowym w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. ZWM 10, pokój 207.

Pouczenie:
Zgodnie z art. 41 Kpa w toku postępowania strony oraz ich przedstawiciele i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swego adresu.
W razie zaniedbania obowiązku określonego w § 1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.


Otrzymują:

1. Operator Gazociągów Przesyłowych
GAZ- SYSTEM S.A.
Oddział w Rembelszczyźnie
ul. Jana Kazimierza 578
05- 126 Nieporęt
Rembelszczyzna
2. a/a (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń oraz podanie do publicznej wiadomości na stronie internetowej

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies