Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodno prawnego na odwodnieniu terenu MODR O/Poświętne polegającą na odprowadzeniu wód drenażowych do rowu R-A, w miejscowości Płońsk, gm. Miasto Płońsk

(Zam: 03.06.2015 r., godz. 08.33)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.

zawiadamiam
że w dniu 28.05.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego ul. Czereśniowa 98, 02-456 Warszawa, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego związanego z inwestycją odwodnienia terenu MODR O/Poświętne polegającą na odprowadzeniu wód drenażowych do rowu R-A pochodzących z odwodnienia terenu na działkach nr 195/22, 195/24, 295/25, 295/9, 195/10, wykonaniu wylotu betonowego o średnicy 200 mm wraz
z ubezpieczeniem dna i skarp rowu na długości 5,0 m oraz drenowaniu na powierzchni 2,29 ha w celu odwodnienia terenu i budynków na działkach 195/22, 195/24, 195/25, 195/9, 195/10 w miejscowości Płońsk gm. Miasto Płońsk, powiat płoński woj. mazowieckie.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia. Po tym terminie zostanie wydana decyzja na podstawie zgromadzonych w sprawie akt.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Przedłużenie terminu jest konieczne w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 26.06.2015 r.

Sprawę prowadzi: Dorota Zielińska tel. (23) 662-77-64 wew. 206.

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies