Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku POLMLEK Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich

(Zam: 16.06.2015 r., godz. 11.35)
Na podstawie art. 33 ust. 1 pkt 2, pkt 3, pkt 4, pkt 5, pkt 6, pkt 7 i pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) w związku z art. 218 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 1232 z późn. zm.) Starosta Powiatu Płońskiego

zawiadamia
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wniosku POLMLEK Raciąż Sp. z o.o., ul. Zawoda 48, 09-140 Raciąż, NIP: 782-10-14-202, Regon: 630303135, o zmianę pozwolenia zintegrowanego dla Instalacji do produkcji mleka lub wyrobów mleczarskich o zdolności przetwarzania obliczonej jako wartość średnia w stosunku do produkcji rocznej) ponad 200 ton mleka na dobę, prowadzonej przez POLMLEK Raciąż Sp. z o.o. z siedzibą w Raciążu przy ul. Zawoda 48.

Z dokumentacją sprawy osoby zainteresowane mogą zapoznać się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku (ul. ZWM 10, II piętro, pokój 323) w godzinach pracy urzędu.
Podstawowe dane o wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, zamieszczone zostaną w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie Starostwa Powiatowego w Płońsku na stronie http://www.ekokarty.pl/wykaz/powiat-plonski.

Ewentualne uwagi i wnioski można składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39, lub przesyłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Płońsku, Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk.

Zgodnie z art. 34 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: ochronasrodowiska@powiat-plonski.pl bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 262 z późn. zm.).

Termin do wnoszenia uwag i wniosków wynosi 21 dni od daty podania do publicznej wiadomości i zamieszczenia niniejszego zawiadomienia na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku: www.powiat-plonski.pl w zakładce: Komunikaty.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków oraz wydania decyzji udzielającej przedmiotowego pozwolenia zintegrowanego jest Starosta Powiatu Płońskiego.


Z up. STAROSTY
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies