Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych, powstających w procesach produkcji w Fabryce LU Polska S.A. w Płońsku

(Zam: 24.06.2015 r., godz. 11.13)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam
że w dniu 16.06.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Mondelez Polska Production Sp. z o.o. 02-627 Warszawa, ul. Domaniewska 49, postępowanie administracyjne w sprawie:

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 07.02.2011r. znak RŚ.6223-27/2010-3 na wprowadzenie oczyszczonych ścieków przemysłowych, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, powstających w procesach produkcji w Fabryce LU Polska S.A. w Płońsku, ul. Mazowiecka 5 09-100 Płońsk, kolektorem do kanalizacji miejskiej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Płońsku udzielonego dla LU Polska S.A. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa przeniesionego na rzecz KRAFT FOODS POLSKA CONFECTIONERY PRODUCTION Spółka z o.o. ul. Domaniewska 49, 02-672 Warszawa decyzją Starosty Płońskiego z dnia 15.01.2013r. znak: RŚ.6341.74.2012

2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego pochodzących z terenu Fabryki Ciastek Mondelez Polska Production Sp. z o.o. przy ulicy Mazowieckiej w Płońsku do urządzeń kanalizacji miejskiej zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Płońsku Sp. z o.o., na okres 4 lat.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Sprawę prowadzi: Dorota Zielińska tel. (23) 662-77-64 wew. 206.

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies