Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla ZUW w Mławie na pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia wód podziemnych w postaci studni nr 1 położonej w miejscowości Smardzewo Parcele gmina Sochocin

(Zam: 13.07.2015 r., godz. 10.31)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam
że w dniu 18.06.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Zakładu Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie 06-500 Mława, ul. Nowa 40, postępowanie administracyjne w sprawie:

1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 25.05.2005 r znak RŚ 6223/11/05 na pobór wód podziemnych do celów socjalno-bytowych ze studni głębinowej nr 1 oraz odprowadzenie wód popłucznych ze stacji wodociągowej z płukania jednego filtra w ilości 6.6 m3/dobę do ziemi

2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
• pobór wód podziemnych z gminnego ujęcia wód podziemnych w postaci studni nr 1 położonej na terenie działki nr ewid.: 317/1 w miejscowości Smardzewo Parcele gmina Sochocin w ilości:
Qśr.d.=400 m3/d
Qmax.h.=33 m3/h
Qmax. roczne=146 000 m3/rok

• wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi, wylotem zlokalizowanym w skarpie rowu melioracyjnego R-A-5 w km 1+370, na działce nr ewid: 31 w miejscowości Słoszewo, gmina Płońsk, w ilości:
Qśr.d.=5,5 m3/d
Qmax.h.=0,6 m3/h
Qmax. roczne=548 m3/rok

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Przedłużenie terminu jest konieczne w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 31.08.2015 r.

Sprawę prowadzi: Dorota Zielińska tel. (23) 662-77-64 wew. 206.

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies