Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zbiornikiem odparowującym w obrębie 0027 Sobanice gm. Naruszewo.

(Zam: 03.08.2015 r., godz. 09.49)
Stosownie do art. 10, w związku z art. 81 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.)

zawiadamiam
o zakończeniu postępowania dowodowego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zbiornikiem odparowującym, w ramach projektowanej do przebudowy drogi żwirowej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67, 77, 78, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 86, 92, 100, 101, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 145, 146, 150, 151 w obrębie 0011 Łazęki oraz działek nr ewid. 218, 219/1, 219/2, 220/1, 221/2 w obrębie 0027 Sobanice gm. Naruszewo.

Jednocześnie informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszenia żądań w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie okoliczności ujawnionych w toku postępowania.
Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324 w godzinach 8.00 –16.00.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Płońsku, Gminy Naruszewo oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Ponadto, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane koniecznością zapewnienia stronom możliwości czynnego udziału w postępowaniu.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 21.08.2015 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Gmina Naruszewo
Naruszewo 19a
09-152 Naruszewo
2. Właściciele nieruchomości (zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego)
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies