Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji – pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Naruszewo na wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zbiornikiem odparowującym w ramach projektowanej do przebudowy drogi żwirowej w m. Łazęk

(Zam: 03.09.2015 r., godz. 14.47)
RŚ.6341.19.2015

Płońsk, 03.09.2015 r

Obwieszczenie

Starosta Płoński, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (KPA) (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamia

że w dniu 21.08.2015 r została wydana decyzja administracyjna - pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Naruszewo 09-152 Naruszewo na wykonanie urządzeń wodnych – rowów przydrożnych wraz z przepustami oraz zbiornikiem odparowującym, w ramach projektowanej do przebudowy drogi żwirowej na terenie działek oznaczonych numerami ewidencyjnymi 67, 77, 78, 80/1, 80/2, 81, 82, 83, 84, 86, 92, 100, 101, 102/2, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 123, 145, 146, 150, 151 w obrębie 0011 Łazęki oraz działek nr ewid. 218, 219/1, 219/2, 220/1, 221/2 w obrębie 0027 Sobanice gm. Naruszewo.

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10 pok. 324, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,
Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 49 KPA, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia

Od decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

Sprawę prowadzi Zbigniew Leszczyński, tel. (023) 663-24-42.


Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik
Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies