Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowów i ułożenie przepustów z rur, rozbiórkę i przebudowę przepustu pod drogą gminną w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk

(Zam: 23.09.2015 r., godz. 12.17)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam
że w dniu 15.09.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Płońsk ul. 19 Stycznia 39 09-100 Płońsk reprezentowanej przez Pana Pawła Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
- przebudowę rowów i ułożenie przepustów z rur PCV Ø 60 cm, pod drogą gminną, ul. Olchową
w km 0+100 na działkach nr ewid.: 20, 36 w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk,
w km 0+467 na działkach nr ewid.: 20, 36 w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk,
w km 0+477 na działce nr ewid.: 20 w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk,
- rozbiórkę przepustu pod drogą gminną, ul. Olchową
w km 0+472 SL na działce nr ewid.: 36 w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk,
- przebudowę przepustu pod drogą gminną
w km 0+099 na działce nr ewid.: 87 w miejscowości Skarżyn gm. Płońsk, ul. Płońska
w km 1+104,6 na działkach nr ewid.: 199, 295, 296w miejscowości Skarżyn, gm. Płońsk, ul. Leśna

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 800 –1600.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania
administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.

Przedłużenie terminu jest konieczne w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 31.10.2015 r.

Sprawę prowadzi: Dorota Zielińska tel. (23) 662-77-64 wew. 206.


Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies