Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie rowu przydrożnego oraz przepustów w ramach inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo”

(Zam: 23.11.2015 r., godz. 08.32)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 13.11.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Raciąż, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1) wykonanie rowów przydrożnych przy drodze gminnej Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo:
- na odcinku od km 0+137 do km 1+621 drogi (rów prawostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km : 0+160, 0+260, 0+484, 0+520, 0+540, 0+700, 0+830, 0+880, 0+945, 0+970, 1+014, 1+036, 1+070, 1+129, 1+146, 1+185, 1+209, 1+245, 1+277, 1+356, 1+553
- na odcinku od km 2+326 do km 3+076 drogi (rów prawostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km: 2+633, 2+717, 2+834, 2+894, 3+000
- na odcinku od km 0+333 do km 0+433 drogi (rów lewostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km 0+370, 0+430
- na odcinku od km 1+500 do km 1+654 drogi (rów lewostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km 1+530, 1+555, 1+653
- na odcinku od km 2+165 do km 2+328 drogi (rów lewostronny) wraz z przepustami pod zjazdami w km: 2+187, 2+245, 2+300

2) wykonanie przepustów pod drogą gminną Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo w km 0+140, 0+732, 2+328,

3) przebudowę przepustów pod drogą gminną Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo w km 0+356, 0+435,50, 0+927, 1+136,50, 1+410,50, 2+162, 2+925,50

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibach: Starostwa Powiatowego w Płońsku, Gminy Raciąż oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Ponadto, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane koniecznością należytego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz umożliwienia stronom czynnego udziału w postępowaniu.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 18.12.2015 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska


Otrzymują:
1. Gmina Raciąż
ul. Kilińskiego 2
09-140 Raciąż
2. Właściciele nieruchomości (poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego)
3. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies