Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie nielegalnej likwidacji części zbiornika wodnego zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 121/1, 123, 124 położonych w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo

(Zam: 07.12.2015 r., godz. 13.09)
Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 64a w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469)

zawiadamiam
że zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie nielegalnej likwidacji części zbiornika wodnego zlokalizowanego na działkach nr ewid.: 121/1, 123, 124 położonych w miejscowości Naruszewo, gmina Naruszewo.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.
Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl.

Likwidacja urządzenia wodnego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego podlega przepisom art. 64a w związku z art. 9 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469) zgodnie z którymi organ właściwy do wydania pozwolenia wodnoprawnego nakłada na właściciela urządzenia wodnego zlikwidowanego bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego obowiązek usunięcia likwidacji urządzenia, ustalając warunki i termin wykonania tego obowiązku. Ponadto, zgodnie z art. 64a ust. 1 ww. ustawy właściciel może wystąpić z wnioskiem o legalizację likwidacji urządzenia wodnego, do którego dołącza operat wodnoprawny, decyzję o lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzję o warunkach zabudowy oraz opis prowadzenia zamierzonej działalności sporządzony w języku nietechnicznym.

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies