Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Raciąż na wykonanie rowów przydrożnych oraz przepustów w ramach inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo”

(Zam: 17.12.2015 r., godz. 13.50)
RŚ.6341.49.2015 Płońsk, dnia 17.12.2015 r

Starosta Płoński, działając na podstawie art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r, poz. 267 z późn. zm.) w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 469)

zawiadamia
że w dniu 17.12.2015 r została wydana decyzja administracyjna - pozwolenie wodnoprawne dla Gminy Raciąż ul. Kilińskiego 2 09-140 Raciąż na:

1.Wykonanie rowów przydrożnych o przekroju trapezowym, szerokości dna 0,4 m, nachyleniu skarp:1:1 - od strony zewnętrznej pasa drogowego i 1:1,5 od strony poboczy.Całkowita długość rowów 2651 m, w tym:
a)w km drogi 0+137 – 1+621 – rów prawostronny o długości 1484 m, głębokości 0,40 – 0,70 m, współrzędne geograficzne rowu - początek N: 52° 49΄48,57˝, E: 20°11΄15,45 koniec N: 52° 49΄51,19˝, E: 20°10΄2,97˝ z przepustami z rur PVC o średnicy 0,4 m i długości 5,0 m pod zjazdami z drogi w km:
- 0+160 pod zjazdem na działkę nr ewid. 169 obręb 0053 Szczepkowo
- 0+260 pod zjazdem na działkę nr ewid. 168 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+484 pod zjazdem na działkę nr ewid. 162 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+520 pod zjazdem na działkę nr ewid. 161 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+540 pod zjazdem na działkę nr ewid. 160 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+700 pod zjazdem na działkę nr ewid. 159 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+830 pod zjazdem na działkę nr ewid. 158 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+880 pod zjazdem na działkę nr ewid. 157 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+945 pod zjazdem na działki nr ewid. 156/1, 165/3 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+970 pod zjazdem na działkę nr ewid. 156/1 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+014 pod zjazdem na działkę nr ewid. 155 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+036 pod zjazdem na działkę nr ewid. 154 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+070 pod zjazdem na działkę nr ewid. 153 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+129 pod zjazdem na działkę nr ewid. 151/2 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+146 pod zjazdem na działkę nr ewid. 150 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+185 pod zjazdem na działkę nr ewid. 124 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+209 pod zjazdem na działkę nr ewid. 122 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+245 pod zjazdem na działkę nr ewid. 121 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+277 pod zjazdem na działki nr ewid. 119, 120 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+356 pod zjazdem na działki nr ewid. 118/1, 118/2 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+553 pod zjazdem na działkę nr ewid. 431 obręb 0053 Szczepkowo,
b) w km drogi 2+326 – 3+076 – rów prawostronny o długości 750 m, głębokości 0,40 – 0,70 m, współrzędne geograficzne rowu - początek N: 52° 50΄6,92˝, E: 20°9΄45,75˝, koniec N: 52° 50΄7,82˝, E: 20°9΄5,80˝, z przepustami z rur PVC o średnicy 0,4 m i długości 5,0 m pod zjazdami z drogi w km:
- 2+633 pod zjazdem na działkę nr ewid. 154 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+717 pod zjazdem na działkę nr ewid. 157 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+834 pod zjazdem na działkę nr ewid. 157 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+894 pod zjazdem na działkę nr ewid. 168 obręb 0022 Kodłutowo,
- 3+000 pod zjazdem na działkę nr ewid. 170/3 obręb 0022 Kodłutowo,
c) w km drogi 0+333 – 0+433 – rów lewostronny o długości 100 m, głębokości 0,40 – 0,70 m, współrzędne geograficzne rowu - początek N: 52°49΄48,68˝, E: 20°11΄7,7˝, koniec N: 52° 49΄48,68˝, E: 20°11΄3,04˝, z przepustami z rur PVC o średnicy 0,4 m i długości 5,0 m pod zjazdami z drogi w km:
- 0+370 pod zjazdem na działki nr ewid. 342, 341 obręb 0053 Szczepkowo,
- 0+430 pod zjazdem na działkę nr ewid. 340 obręb 0053 Szczepkowo
d) w km 1+500 – 1+654 – rów lewostronny o długości 154 m, głębokości 0,40 – 0,70 m, współrzędne geograficzne rowu - początek N: 52° 49΄49,33˝, E: 20°10΄7,48˝, koniec N: 52° 49΄5,66˝, E: 20°10΄0,76˝ z przepustami z rur PVC o średnicy 0,3 m i długości 5,0 m pod zjazdami z drogi w km:
- 1+530 pod zjazdem na działkę nr ewid. 319 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+555 pod zjazdem na działkę nr ewid. 368 obręb 0053 Szczepkowo,
- 1+653 pod zjazdem na działki nr ewid. 365/1, 366 obręb 0053 Szczepkowo,
e) w km 2+165 – 2+328 – rów lewostronny o długości 163 m, głębokości 0,40 – 0,70 m, współrzędne geograficzne rowu - początek N: 52° 50΄1,86˝, E: 20°9΄48,22˝, koniec N: 52° 50΄6,80˝, E: 20°9΄45,31˝ z przepustami z rur PVC o średnicy 0,4 m i długości 5,0 m pod zjazdami z drogi w km:
- 2+187 pod zjazdem na działkę nr ewid. 173/2 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+245 pod zjazdem na działkę nr ewid. 172 obręb 0022 Kodłutowo,
- 2+300 pod zjazdem na działkę nr ewid. 172 obręb 0022 Kodłutowo

2. Przebudowę istniejących pod gminną Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo przepustów z rur betonowych o średnicy 0,3 m i 0,4 m , poprzez zastąpienie ich rurami PVC w km drogi: 0+356 o długości 7,00 m i średnicy 0,6 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 49΄48,84˝, E: 20°11΄6,79˝
0+435,5 o długości 7,00 m i średnicy 0,8 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 49΄49,08˝, E: 20°11΄0,63˝
0+927 o długości 7,00 m i średnicy 0,6 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 49΄52,27˝, E: 20°10΄38,53˝
1+136,50 o długości 7,00 m i średnicy 0,8 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 49΄50,81˝, E: 20°10΄26,87˝
1+410,50 o długości 7,00 m i średnicy 0,8 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 49΄50,˝, E: 20°10΄12,11˝
2+162 o długości 7,00 m i średnicy 0,6 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 50΄1,87˝, E: 20°9΄48,39˝
2+925,50 o długości 7,00 m i średnicy 0,8 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 50΄7,18˝, E: 20°9΄14,91˝

3. Wykonanie pod drogą gminną Nr 301069W Kodłutowo – Szczepkowo nowych przepustów w km drogi:
0+140 z rur PVC o długości 7,00 m i średnicy 0,5 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 49΄48,5˝, E: 20°11΄14,93˝
0+732 z rur PVC o długości 7,00 m i średnicy 0,6 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 49΄51,34˝, E: 20°10΄47,13˝
2+328 z rur PVC o długości 7,00 m i średnicy 0,6 m. Współrzędne geograficzne przepustu N: 52° 50΄6,87˝, E: 20°9΄45,61˝

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10 pok. 324, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia,

Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 49 KPA, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia
Od decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Płońskiego w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Sprawę prowadzi Zbigniew Leszczyński, tel. (023) 663-24-42.

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies