Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków opadowych z terenu zakładu GREEN FACTORY Sp. z o.o. w miejscowości Zdunowo 48 gm. Załuski, do rowu melioracyjnego

(Zam: 15.01.2016 r., godz. 10.05)
RŚ.6341.61.2015 Płońsk, dnia 14.01.2015 r

Na podstawie art. 61 § 4, art. 154 § 2 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 14.12.2015 r zostało wszczęte, na wniosek GREEN FACTORY Sp. z o.o., Zdunowo 48, 09-142 Załuski, postępowanie administracyjne w sprawie:
1. stwierdzenia wygaśnięcia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Płońskiego z dnia 21.02.2011 r. znak RŚ.6341.4.2011 na odprowadzaniu podczyszczonych ścieków – wód opadowych i roztopowych, ujętych w zamknięty system kanalizacyjny z terenu zakładu GREEN FACTORY (działka nr ewid. 48/25 obręb Zdunowo, gm. Załuski) do urządzenia wodnego - rowu melioracyjnego R-A, wylotem w km rowu 3+130 na terenie działki nr ewid. 20 w miejscowości Zdunowo, gm. Załuski, powiat płoński, woj. mazowieckie.

2. wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód polegające na odprowadzaniu ścieków opadowych z terenu zakładu GREEN FACTORY Sp. z o.o. w miejscowości Zdunowo 48 gm. Załuski, pow. płoński, woj. mazowieckie do rowu melioracyjnego R-A w ilości:
• Q = 110 l/s
pod warunkiem, że stężenia zanieczyszczeń nie będą przekraczały:
• substancje ropopochodne: 15,0 mg/l
• zawiesiny ogólne: 100,0 mg/l
Jednocześnie działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23), informuję o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane skomplikowanych charakterem sprawy oraz koniecznością umożliwienia stronom postępowania składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz zachowania terminów w niniejszym postępowaniu.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 12.02.2016 r.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postepowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl


Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies