Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dowodowego, wszczętego na wniosek Wójta Gminy Czerwińsk n/Wisłą, w sprawie wydania pzwolenia na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej S1, zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w m. Wychódźc gm. Czerwińsk/Wisłą

(Zam: 18.01.2016 r., godz. 08.27)
RŚ.6341.47.2015 Płońsk, dnia 15.01.2016 r


Działając na podstawie art. 10, art. 36 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 7 pkt 5 i ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
o zakończeniu postępowania dowodowego, wszczętego na wniosek Wójta Gminy Czerwińsk n/Wisłą, w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej S1, zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w m. Wychódźc gm. Czerwińsk nad Wisłą na działce nr 78/2 w ilości: Qhmax = 40,0 m3/h, Qdśr = 200,0 m3/d, Qdmax = 300,0 m3/d, Qrok max = 73000,0 m3/h.

W związku z powyższym informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów, materiałów i zgłoszenia żądań w terminie 3 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie okoliczności ujawnionych w toku postępowania.
Strony mogą zapoznać się z dokumentami sprawy w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 324.

Ponadto, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane koniecznością umożliwienia stronom zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej.
Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 05.02.2016 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-18.


Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

Otrzymują:
1. Wójt Gminy Czerwińsk n/Wisłą
ul. Wł. Jagiełły 16
09-150 Czerwińsk n/Wisłą
(z prośbą o podanie obwieszczenia do publicznej wiadomości w zwyczajowo przyjęty na terenie Gminy sposób)
2. Pani Małgorzata Kasperek – Kawałek
RZGW w Warszawie
ul. Zarzecze 13B
03-194 Warszawa
3. Władający powierzchnią ziemi położoną w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód – działki nr ewid. 45, 46, 51, 53, 55, 56, 74, 75, 76, 77, 78/2, 78/3, 79, 80/2, 80/3, 81, 326/2 obręb Wychódźc (poprzez obwieszczenie zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego)
4. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies