Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego wodnoprawnego na wykonanie urządzenia oraz wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do systemu rozsączania gruntowo-korzeniowego w miejscowości Wychódźc gmina Czerwińsk n/Wisłą.

(Zam: 19.01.2016 r., godz. 13.03)
RŚ.6341.46.2015 Płońsk, dnia 18.01.2016 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 12.10.2015 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Czerwińsk n/Wisłą ul. Władysława Jagiełły 16, 09-150 Czerwińsk n/Wisłą, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:
• wykonanie urządzenia wodnego - systemu gruntowo-korzeniowy i rozsączania drenażowego składającego się z wylotu ścieków oczyszczonych wód popłucznych, stawu ziemnego w postaci złoża gruntowo-korzeniowego oraz drenażu rozsączającego na działce nr ewid. 78/5 w miejscowości Wychódźc, gmina Czerwińsk n/Wisłą
• wprowadzanie oczyszczonych wód popłucznych do ziemi, poprzez system gruntowo-korzeniowy i rozsączania drenażowego na działce nr ewid: 78/5 w miejscowości Wychódźc, gmina Czerwińsk n/Wisłą, w ilości:
Qśr.d.=13,67 m3/d
Qmax.h.=4,0 m3/h
Qmax. roczne=4989,55 m3/rok

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. Płocka 39, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie informuję o możliwości składania uwag, wniosków i wyjaśnień w przedmiotowej sprawie oraz wypowiadania się co do istniejących dowodów i materiałów w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl/.

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Przedłużenie terminu jest spowodowane koniecznością zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 26.02.2016 r.

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies