Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3040W Wierzbica Szlachecka – Starczewo- Arcelin, powiat płoński

(Zam: 15.02.2016 r., godz. 12.41)
Pułtusk, dnia 04.02.2016 r.
RLO.6341.10.2016

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) oraz art. 9 ust. 1, pkt 19, lit a, ust. 2, pkt 2, art. 73 pkt 1, art. 122 ust. 1 pkt 3, art. 127 ust. 5 i 6 oraz art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zm.) Starosta Pułtuski

z a w i a d a m i a
że w związku z postanowieniem nr 155/P/NN/16 z dnia 26.01.2016 r. Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 29.01.2016 r. o wyłączeniu Starosty Płońskiego z rozpatrywania sprawy i wyznaczeniu do załatwienia Starostę Pułtuskiego na wniosek Pana Andrzeja Stolpa Starosty Płońskiego i Pani Anny Dumińskiej – Kierskiej Wicestarosty Płońskiej reprezentujących Powiat Płoński zostało wszczęte postępowanie administracyjne w celu wydania pozwolenia wodnoprawnego na budowę rowów oraz przepustów w związku z przebudową drogi powiatowej nr 3040W Wierzbica Szlachecka – Starczewo - Arcelin, gmina Płońsk, Baboszewo i Dzierzążnia, powiat płoński. Do wniosku dołączono operat wodnoprawny sporządzony w listopadzie 2015 r.

W związku z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy oraz zgłosić do nich ewentualne dowody i uwagi w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Pułtusku, ul. 3 Maja 20, piętro II, pokój 4 w terminie 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia.


Otrzymują:
1. Pan Andrzej Stolpa Starosta Płoński (z prośba o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 7a Prawa wodnego)
2. Pani Anna Dumińska – Kierska Wicestarosta Płoński
3. Burmistrz Miasta Płońsk (z prośba o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 7a Prawa wodnego)
4. Wójt Gminy Baboszewo (z prośba o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 7a Prawa wodnego)
5. Wójt Gminy Dzierzążnia (z prośba o podanie do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 7a Prawa wodnego)
6. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
7. a/a

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies