Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Obwieszczenie o wydaniu decyzji administracyjnej w sprawie odmowy wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Czerwińsk n/Wisłą na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej S1, zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w m. Wychódźc gm. Czerwińsk/ Wisłą

(Zam: 18.02.2016 r., godz. 14.25)
RŚ.6341.47.2015 Płońsk, dnia 17.02.2016 r

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r, poz. 23) w związku z art. 127 ust. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r – Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r, poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 17.02.2016 r została wydana decyzja administracyjna - odmowa wydania pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Czerwińsk nad Wisłą dla Gminy Czerwińsk n/Wisłą na pobór wód podziemnych ze studni głębinowej S1, zlokalizowanej na terenie ujęcia wody w m. Wychódźc gm. Czerwińsk nad Wisłą na działce nr 78/2 w ilości: Qhmax = 40,0 m3/h, Qdśr = 200,0 m3/d, Qdmax = 300,0 m3/d, Qrok max = 73000,0 m3/h.

Strony mogą zapoznać się z decyzją w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10 pok. 322, w godzinach pracy Urzędu tj. 8.00 - 16.00 w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia.
Zgodnie z art. 28 KPA, stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.
Przedstawiciele i pełnomocnicy, zapoznający się z dokumentami, winni przedłożyć pisemne pełnomocnictwo upoważniające do reprezentowania strony.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 49 KPA, w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia
Od decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego służy odwołanie do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Zarzecze 13B 03-194 Warszawa za pośrednictwem Starosty Płońskiego ul. Płocka 39 09-100 Płońsk w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Sprawę prowadzi Zbigniew Leszczyński, tel. (023) 663-24-24.


Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies