Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2915W Bulkowo - Kobylniki na działce nr ewid. 65 obręb 0013 Krubice Nowe gm. Bulkowo, powiat płock

(Zam: 02.03.2016 r., godz. 10.27)
RŚ.6341.6.2016 Płońsk, dnia 01.03.2016 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r poz. 267) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 08.02.2016 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Bulkowo ul. Szkolna 1, 09-454 Bulkowo, reprezentowanej przez Pana Pawła Szymańskiego postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę rowu w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2915W Bulkowo - Kobylniki na działce nr ewid. 65 obręb 0013 Krubice Nowe gm. Bulkowo, powiat płocki, poprzez założenie przepustu pod włączeniem drogi gminnej wewnętrznej (działka nr ewid. 53) do drogi powiatowej w ramach zadana inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Krubice Nowe, działka nr ewid. 53, gmina Bulkowo".

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-24

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies