Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 194/17 w Płońsku

(Zam: 23.03.2016 r., godz. 11.47)
RŚ.6341.18.2016 Płońsk, dnia 22.03.2016r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 08.03.2016r. zostało wszczęte, na wniosek MB-NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. Sp. K., oddział w Płońsku, ul. Kolejowa 1, 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę sieci drenarskiej na działce nr 194/17
w Płońsku polegającej na:

• likwidacji siedmiu odcinków istniejących sączków drenarskich ceramicznych Ø 50 mm
w miejscu planowanej budowy dwóch budynków – długości razem 341m;
• połączeniu na zewnątrz po obrysie dwóch budynków pozostawionych do dalszego funkcjonowania części sączków drenarskich za pomocą zbieracza drenarskiego wykonanego z rur ceramicznych lub PCV drenarskich perforowanych Ø10 cm owiniętych słomą
w obsypce żwirowej o łącznej długości 198 m wraz ze studniami szt. 10;
• wykonanie nowego odcinka saczka drenarskiego Ø 5 cm i długości 15 m z dren ceramicznych lub PCV.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję
o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński tel. (23) 663-24-24

Z up. Starosty
mgr inż. Alina Braulińska
Naczelnik Wydziału
Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies