Dziś jest 28 marzec 2017 r., imieniny Anieli, Sykstusa
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do ziemi podczyszczonych ścieków opadowych z terenu zakładu zlokalizowanego w miejscowości Gościmin Wielki, gmina Nowe Miasto

(Zam: 23.05.2016 r., godz. 08.43)
RŚ.6341.27.2016 Płońsk, dnia 20.05.2016 r.

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 14.04.2016 r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Zygmunta Szwejkowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą "Ubojni Trzody Chlewnej Zygmunt Szwejkowski, Gościmin Wielki 35, 09-120 Nowe Miasto", postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do ziemi podczyszczonych ścieków opadowych z terenu zakładu zlokalizowanego w miejscowości Gościmin Wielki, gmina Nowe Miasto, pow. płoński.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.
Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję
o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies