Dziś jest 23 marzec 2017 r., imieniny Oktawiana, Pelagii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę przepustów pod koroną drogi gminnej wszczęte na wniosek Gminy Płońsk

(Zam: 01.08.2016 r., godz. 08.45)
RŚ.6341.52.2016 Płońsk, dnia 25.07.2016 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 06.07.2016 r zostało wszczęte, na wniosek Gminy Płońsk, ul. 19 Stycznia 39, 09-100 Płońsk, reprezentowanej przez Pana Pawła Szymańskiego, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- przebudowę przepustu pod koroną drogi gminnej nr 300711W na odcinki od km 0+000 do km 4+224 w km 0+365,
- wykonanie przepustów pod koroną drogi gminnej nr 300711W na odcinki od km 0+000 do km 4+224 w km 3+389, 3+850,
- przebudowę przepustu pod koroną drogi gminnej nr 300793W na odcinku od km 0+000 do km 0+330 w km 0+007,
- wykonanie przepustu pod koroną drogi gminnej nr 300793W na odcinku od km 0+000 do km 0+330 w km 0+320,
- przebudowę przepustów pod koroną drogi gminnej nr 300793W na odcinku od km 0+000 do km 0+975 w km 0+006, 0+530.

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 323, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 –16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Jednocześnie, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego.
Przedłużenie terminu jest konieczne w celu zapewnienia stronom czynnego udziału w postępowaniu. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 31.08.2016 r.

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies