Dziś jest 30 marzec 2017 r., imieniny Amelii, Dobromira
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 105/2 w m. Kraszewo Czubaki gm. Raciąż

(Zam: 01.08.2016 r., godz. 08.55)
RŚ.6341. 45 .2016 Płońsk, dnia 22.07.2016 r

Na podstawie art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23) oraz art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r Prawo wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r poz. 469 z późn. zm.)

zawiadamiam
że w dniu 23.06.2016 r zostało wszczęte, na wniosek Pana Arkadiusza Chmielińskiego ul. Lipowa 2d 09-100 Płońsk, postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- wykonanie urządzenia wodnego w postaci studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 105/2 w m. Kraszewo Czubaki gm. Raciąż, powiat płoński, woj. mazowieckie
- szczególne korzystanie z wód – pobór wód podziemnych z ujęcia w postaci studni głębinowej na terenie działki nr ewid. 105/2 w m. Kraszewo Czubaki gm. Raciąż dla zaopatrzenia w wodę Zakładu Opieki Długoterminowej w m. Kraszewo - Czubaki

Dokumentacja dotycząca sprawy znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Płońsku ul. ZWM 10, pokój nr 322, i może być udostępniona do wglądu stronom postępowania w godz. 8.00 – 16.00.

Jednocześnie, mając na uwadze normę prawną, wynikającą z art. 10 ust. 1 KPA, informuję o prawie zapoznania się z materiałem dowodowym, zebranym w toczącym się postępowaniu oraz wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłoszenia żądań w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia pod rygorem możliwości podjęcia decyzji na podstawie zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego.

Podanie do publicznej wiadomości następuje w drodze zamieszczenia na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płońsku, oraz na stronie internetowej powiatu płońskiego www.powiat-plonski.pl

Ponadto, działając na podstawie art. 36 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r, poz. 23), zawiadamiam o przedłużeniu terminu zakończenia przedmiotowego postępowania administracyjnego. Przedłużenie terminu jest spowodowane koniecznością należytego wyjaśnienia stanu faktycznego w przedmiotowej sprawie oraz koniecznością umożliwienia stronom zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym oraz zgłoszenia żądań przed wydaniem decyzji administracyjnej. Nowy przewidywany termin zakończenia sprawy: 26.08.2016 r.
Sprawę prowadzi: Zbigniew Leszczyński, tel. (23) 663-24-24

Z up. S T A R O S T Y
mgr inż. Alina Braulińska
NACZELNIK
Wydział Rolnictwa, Leśnictwa
i Ochrony Środowiska

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies