Dziś jest 27 marzec 2017 r., imieniny Ernesta, Lidii
Wyszukiwanie
Wyszukiwarka
A A A
Główna treœść strony

Pytania do Starostów

Wybierz kategorię i(lub) wprowadź szukany ciąg znaków:

Formularz
Znalezione odpowiedzi na zadane przez Państwa pytania:
Kategoria: Wszystkie
Szukany ciąg znaków: brak

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Witam.
50 km od stolicy leży mała wioska PROBOSZCZEWICE-pow.Płońsk/gmina Joniec środkiem tej miejsowości przebiega droga /bardo zły stan/ powiatowa. Natężenie ruchu jest duże. Jak mają się czuć mieszkańcy jeżeli w sąsiedniej gminie np. Załuski większośc dróg gminnych pokryto asfaltem, doprowadzono wodę, zaczęto budować przydomowe oczyszczalnie, wykonano ładne chodniki
aż miło. A my w Proboszczewicach mamy powiatówkę - nawet nie żwirówkę.
Mam prośbę do Pana starosty, coby nas trochę polubił -terytorialnie należymy przecież do Pana starosty.
Pozdrawiam
(Wiśniewski Waldemar, 08.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Przedmiotowy odc. drogi ujęty jest w wieloletnim programie
inwestycyjnym w latach 2010 - 2012. W roku bieżącym przewiduje się opracowanie projektu budowlanego na odcinek od km 1+340 do km 2+600 (opracowanie zostało zlecone) oraz wykonanie map podziałowych na odcinek od km 1+340 do km 6+986. Dla odcinka od km 2+600 do km 6+986 (droga przechodzi przez Proboszczewice) została opracowana dokumentacja projektowa wg której w rejonie linii kolejowej droga wchodzi w tereny kolejowe zamknięte.(zachodzi konieczność podziału i wykupu tej działki).
Powyższe zadanie jest współfinansowane przez Gminę Joniec, która do dnia dzisiejszego nie podjęła stosownej uchwały. Po wykonaniu stosownych podziałów i wykupów gruntu przystąpimy do realizacji tej inwestycji.

Pozdrawiam
PZD Płońsk

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
slyszalem o wymianie nawierzchni na moscie nad Plonka na ul. grunwaldzkiej, dlaczego? przeciez tam jest dobra nawierzchnia jeszce a sa miejsca bardziej potrzebujace wymiany.
(plonszczanin, 04.06.2010 r.)

Odpowiedź:
Powiatowy Zarząd Dróg administruje ulicą Grunwaldzką, ale tylko od skrzyżowania z ulicą Sienkiewicza w kierunku granicy miasta tj. do skrzyżowania z drogą krajową nr 7, wymieniony w pytaniu odcinek ul. Grunwaldzkiej leżący w oklicy mostu jest poza naszą administracją, innymi słowy takie pytanie powinno być skierowane do odpowiedniej komórki w Urzędzie Miasta Płońsk.
Pozdrawiamy
PZD Płońsk

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Chcę wybudować mały garaż 5 na 7 jakie dokumenty mam wyrobić?
(ewa, 24.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Wydział Architektoniczno-Budowalny uprzejmie informuje, że do wniosku o pozwolenie na budowę garażu nalezy dołączyć dokumenty wymienione w art. 33 ust. 2 ustawy z dn. 7 lipca 1994r.Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. Nr 156 z 2006r. poz. 1118 z późn. zm.)

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam serdecznie. Chcialabym się zapytać Pana czy jest mozliwośc przyjęcia na staż? jestem po Liceum i bardzo by mnie interesowała taka praca, gdyż bym zdobyła pewne doświadczenie. Pozdrawiam
(Sylwia, 17.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Na staż do Starostwa Powiatowego w Płońsku przyjmowane są osoby posiadające wykształcenie wyższe.
Aktualnie poszukujemy osób z ukończonym wykształceniem wyższym geodezyjnym i budowlanym.

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
A kiedy Pan Starosta przewiduje zakończenie sprawy dot. wykupu lokali mieszkalnych w bloku przy ul. Kopernika 5a.
(Agata, 10.05.2010 r.)

Odpowiedź:
Sprzedaż lokali mieszkalnych w bolku przy ul. Kopernika 5a rozpocznie się po rozstrzygnięciu sprawy dotyczącej zwrotu działek na rzecz byłych właścicieli. W szczegółowych sprawach proszę kontaktować się z wydziałem geodezji Starostwa Powiatowego w Płońsku, centr. 23 662 77 66

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Proszę o informację, co jest z działką na której stoi blok kopernika 5a. Słyszałam, że pojawił się właściciel
(Agata, 05.05.2010 r.)

Odpowiedź:
W wydziale geodezji tut. urzędu toczy się postępowanie w sprawie zwrotu wywłaszczonej nieruchomosci dotyczace, m.in., części działki, na której usytuowany jest blok przy ul. Kopernika 5a. Rozstrzygnięcie w przedmiotowej sprawie nastąpi w drodze decyzji administracyjnej, która powinna być podjęta do końca czerwca br. Szczegółowe informacje dot. postępowania moga otrzymać tylko osoby będące stronami postępowania.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Cz władze miasta Płońsk promują swoich długowiecznych mieszkanców?
(Irek, 11.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Pytanie to powinno byc skierowane do burmistrza Płońska. Nie jesteśmy kompetentni, aby na nie odpowiedzieć.

Pytanie: (kategoria: Inne)
Dlaczego Starostwo nie przestrzega przepisów prawa i mimo wezwania do zwrotu nienależnie pobranych opłat w kwocie 500 zł za wydanie karty pojazdu w latach 2004/6 nie zwraca nienależnie pobranych opłat?
Jest to działanie na szkodę Starostwa, ponieważ opłaty te i tak trzeba będzie zwrócić nie tylko z odsetkami ustawowymi za zwłokę, ale też z kosztami sądowymi.
(Andrzej Cieślik, 08.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Szanowny Panie
W odpowiedzi na Pana pytanie przesłane w dniu 01.03.2010r. Starosra Płoński informuje, iz stawiany zarzut nieprzestrzegania przepisów prawa w zakresie poboru opłaty za kartę pojazdu jest nieuzasadniony.
Opłata za kartę pojazdu została pobrana legalnie, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 28.08.2003r. w sprawie wysokoci opłat za kartę pojazdu (Dz. U. nr 137, poz.1310).

Naczelnik Wydziału Komunikacji i Drogownictwa
Piotr Kirczuk

Pytanie: (kategoria: Inne)
Witam Kiedy będą wypłacane wyrównania dla nauczycieli za ubiegły rok? Dziękuję za odpowiedz.
(Ilona, 05.03.2010 r.)

Odpowiedź:
W Powiecie Płońskim nie będą wypłacane wyrównania dla nauczycieli za 2009r. gdyż, średnie wynagrodzenie nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, w szkołach prowadzonych przez Powiat Płoński, przekroczyło wymagane przez art. 30 ust. 6 ustawy Karta Nauczyciela średnie.

O tym czy w danej jednostce samorządu terytorialnego, za dany rok, są wypłacane, czy nie wyrównania dla nauczycieli decyduje wysokość średniego wynagrodzenia na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, a nie średnie wynagrodzenia jakie w tym roku osiągnęli poszczególni nauczyciele. Może się zdarzyć tak, że nauczyciel (lub wielu nauczycieli) nie osiągnął minimalnego średniego wynagrodzenia w r. 2009 określonego w art. 30 ust. 3 KN i nie otrzyma wyrównania.

Przy ustalaniu średnich wynagrodzeń jakie osiągnęli nauczyciele określonego stopnia awansu zawodowego sumuje się wszystkie wypłacone w tym roku składniki wynagrodzeń, z których część jest nieperiodyczna (nie comiesięczna), i dzieli się tę liczbę przez sumę etatów nauczycielskich z poszczególnych miesięcy.

Do składników, które są brane do ustalenia średniego wynagrodzenia należą:
- wynagrodzenie zasadnicze,
- dodatki za wysługę lat,
- dodatki za pracę w porze nocnej,
- nagroda jubileuszowa,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „13-stka”),
- zasiłek na zagospodarowanie,
- dodatek za stopień specjalizacji zawodowej,
- dodatek funkcyjny (za sprawowanie funkcji wychowawcy klasowego, opiekuna stażu, doradcy metodycznego, dyrektora, wicedyrektora lub zajmowanie innego stanowiska kierowniczego przewidzianego w statucie szkoły – np. kierownika internatu, kierownika kształcenia zawodowego),
- dodatek motywacyjny,
- dodatek za warunki pracy (występuje m.in. w szkołach specjalnych i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej i wynosi od 10% do 20% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela),
- godziny ponadwymiarowe,
- doraźne zastępstwa,
- nagrody ze specjalnego funduszu nagród,
- odprawy emerytalne.

Przy ustalaniu liczby etatów w poszczególnych miesiącach zmniejsza się faktyczną ich liczbę poprzez nieuwzględnianie w liczbie zatrudnionych, nauczycieli pobierających zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek opiekuńczy lub nieotrzymujących wynagrodzenia (z tytułu nieobecności w pracy).

Obliczone z uwzględnieniem tych założeń średnie wynagrodzenia dla nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego okazały się wyższe od minimów wymaganych przez KN. W związku z tym nie zachodzi konieczność wypłacania wyrównań dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Powiat Płoński.

Pozdrawiam, Stanisław Kasiak, Dyrektor PJOPO w Płońsku

Pytanie: (kategoria: Inwestycje)
Cóż, widzę, że powiat znowu OLEWA sobie Załuski. Chodzi o zgodę na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej na terenie stacji benzynowej w Załuskach, w samym środku wsi. SKANDAL! ŻADEN mieszkaniec nie został poinformowany o inwestycji i nie mógł się od tego odwołać. A tu proszę, już fundamenty wykopane, już elementy kratownicy równiutko ułożone... Nie dość, że 300 m dalej stoi już wieża, to jeszcze władze szykują nam kolejną dawkę promieniowania. WSPANIALE! Widzę, że preferują Państwo chorych na raka... No tak, co Wam po zdrowiu jakiś Załuszczan. Takie sprawy, bądźmy rozsądni, wymagają społecznych konsultacji, a przede wszystkim orientacji w terenie. NIE MAM OCHOTY mieszkać w pobliżu takiej krowy! WY naprawdę chcecie pozbyć się młodych i wykształconych ludzi, bo trudniej nimi rządzić. Mam zatem pytanie, po tak długim wywodzie... czy nie ma żadnych podstaw prawnych ani nawet LOGICZNYCH, by tego typu inwestycje były lokalizowane z dala od osiedli ludzkich, bo wg moich informacji, to starostwo wydaje na to zgodę? Ja wiem, rozwój technologii itd. ALE NA LITOŚĆ BOSKĄ, w Załuskach stoją już 3 takie wieże!
(Mieszkaniec Załusk, 02.03.2010 r.)

Odpowiedź:
Pozwolenie na budowę stacji bazowej telefonii komórkowej zostało wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przypadku spełnienia przez inwestora wymagań określonych przepisami prawa, tutejszy organ administracji nie może odmówić wydania decyzji o pozwoleniu na budowę. Strony w postepowaniu w sprawie pozwolenia na budowę stacji bazowej zostały określone na podst. art 28 ust.2 Prawa budowlanego.

Pozdrawiam
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego Tymoteusz Kędzierski

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

© Starostwo Powiatowe w Płońsku
ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk
tel.: (23) 662-77-64/66, 662-38-69, 662-11-45/46, 662-23-15, 662-60-56
e-mail: urzad@powiat-plonski.pl,
Kontakt, Obsługa osób posługujących się polskim językiem migowym lub systemem językowo-migowym

Polityka plików cookies