LXVIII sesja Rady Powiatu Płońskiego

Dnia 24 maja 2023 roku (środa) o godz.13:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro pok. nr 325) odbędzie się LXVII sesja Rady Powiatu Płońskiego.

0x0.jpg

Sesja Rady Powiatu Płońskiego zostanie przeprowadzona w programie e-Sesja.

Informujemy, że porządek obrad przedstawia się następująco:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z LXVII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Wystąpienia zaproszonych gości.
 4. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 5. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2022 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Płońskiego wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok,
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Płońskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2022 rok (Uchwała Nr 3.e./197/2023 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2023r.),
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Płońskiego w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok i wystąpienia z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Płońskiego (Uchwała 1/2023 z dnia 5 maja 2023 roku),
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Płońskiego z dnia 5 maja 2023r. w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Płońskiego (Uchwała Nr 3.f.1/33/2023 z dnia 10 maja 2023r.),
 • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Płońskiego na temat wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok,
 • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok.
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Płońskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2022 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Placówki Opiekuńczo -Wychowawczej „Przystań” w Płońsku.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Załuski dotyczącego przekazania do realizacji zadania p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin”.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Załuski dotyczącego przekazania do realizacji zadania p.n.: „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 3071W Załuski – Zdunowo – Kamienica – Goławin”.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie stanowiska dotyczącego finansowania szpitala w Płońsku.
 6. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płońsku za rok 2022.
 7. Oświadczenia radnych.
 8. Zamknięcie sesji

 

Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2022 rok

Zgodnie z art. 30a ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym Zarząd Powiatu Płońskiego przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2022 rok.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Zarządu Powiatu w roku poprzednim,   w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady powiatu i budżetu obywatelskiego.

Rada powiatu rozpatruje raport podczas sesji, na której podejmowana jest uchwała rady powiatu w sprawie udzielenia lub nieudzielenia zarządowi absolutorium. Raport jest rozpatrywany w pierwszej kolejności. Nad przedstawionym raportem o stanie powiatu przeprowadza się debatę.

 

 

Debata nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2022 rok

W debacie nad raportem o stanie powiatu mieszkańcy powiatu mogą zabierać głos.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2022 rok składa do Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 150 mieszkańców powiatu (art. 30a ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym).

Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2022 rok.

Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania zgłoszenia przez Przewodniczącego Rady Powiatu Płońskiego.

Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Powrót na początek strony