Ogłoszono wyniki naboru do szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych

Publikacja list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych stanowi zakończenie I etapu rekrutacji. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych aplikowało 932 kandydatów, spośród których kopie dokumentów złożyło w szkołach 914. Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych aplikowało 907 kandydatów, spośród których kopie dokumentów złożyło w szkołach 878. Aktualnie kandydaci zakwalifikowani w terminie od dzisiaj, tj. 16 lipca 2019 roku od godz. 12.00 do 24 lipca 2019 roku do godz. 10.00 maja obowiązek potwierdzenia woli przyjęcia do danej szkoły w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia, odpowiednio- szkoły podstawowej lub gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty lub zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego. Dodatkowo kandydaci do szkół zawodowych mają obowiązek przedłożyć zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu – skierowanie na badania lekarskie otrzymają w szkole, do której zostali zakwalifikowani. W dniu 25 lipca 2019 roku o godz. 12.00 szkoły opublikują listy kandydatów przyjętych do klas pierwszych na rok szkolny 2019/2020.

Ilustracja do artykułu wyniki rekrutacji.jpg

Informacja o wynikach naboru do klas pierwszych szkół prowadzonych przez powiat płoński na rok szkolny 2019/2020.

SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE

Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych aplikowało 932 kandydatów, spośród których kopie dokumentów złożyło w szkołach 914.

W pierwszym etapie rekrutacji na listach zakwalifikowanych znalazło się 794 kandydatów, którzy uzyskali miejsca w 25 oddziałach w Zespołach Szkół nr 1 i nr 2 w Płońsku, Zespole Szkół w Raciążu, Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku.

Rozkład zakwalifikowanych kandydatów: 359 do liceów ogólnokształcących, 246 do techników, 189 do szkół branżowych I stopnia. 120 kandydatów, nie znalazło się na listach zakwalifikowanych do szkół powiatowych.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Płoński wciąż pozostaje 129 wolnych miejsc, z czego większość w szkołach w Raciążu i w Czerwińsku nad Wisłą.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych aplikowało 907 kandydatów, spośród których kopie dokumentów złożyło w szkołach 878.

W pierwszym etapie rekrutacji na listach zakwalifikowanych znalazło się 804 kandydatów, którzy znaleźli miejsca w 27 oddziałach w Zespołach Szkół nr 1 i nr 2 w Płońsku, Zespole Szkół w Raciążu, Zespole Szkół w Czerwińsku nad Wisłą oraz w I Liceum Ogólnokształcącym w Płońsku. Rozkład zakwalifikowanych kandydatów: 374 do liceów ogólnokształcących, 237 do techników, 195 do szkół branżowych I stopnia. 70 kandydatów, nie znalazło się na listach zakwalifikowanych do naszych szkół.

W szkołach prowadzonych przez Powiat Płoński wciąż pozostaje ok. 200 wolnych miejsc, głównie w szkołach w Raciążu i w Czerwińsku nad Wisłą.

Przyczyny niezakwalifikowania się kandydatów są związane:
1) ze złożeniem podań ze wskazaniem tylko jednej preferencji (jednego oddziału w jednej szkole) – w takim przypadku, gdy kandydat miał zbyt małą liczbę punktów, znalazł się poza listami przyjętych;

2) z relatywnie dużą liczbą podań złożonych do szkół w Płońsku, a znacznie mniejszą do szkół w ZS Raciąż i ZS Czerwińsk, co zwiększyło konkurencję o miejsca w Płońsku i spowodowało brak przyjęcia części kandydatów;

3) z małym zainteresowaniem kandydatów niektórymi, z oferowanych, kierunkami kształcenia zawodowego w technikach i branżowych szkołach I stopnia, wobec czego kilka klas nie zostanie utworzonych z dniem 1 września 2019r.

„Kandydaci, którzy nie znaleźli się na listach wciąż mogą wybrać naukę w liceum ogólnokształcącym, w technikum na kierunkach takich jak technik żywienia i usług gastronomicznych, technik informatyk i technik handlowiec lub w branżowej szkole I stopnia w zawodach kucharz, ślusarz w Zespole Szkół w Raciążu. Dla osób z innych miejscowości, szkoła ta oferuje możliwość zamieszkania w internacie, będzie również możliwość dojazdu do niej komunikacją publiczną (w tym z Płońska). W Zespole Szkół Czerwińsku nad Wisłą nadal można złożyć podanie do technikum w kierunkach technik logistyk, technik agrobiznesu i technik ekonomista oraz do klasy wielozawodowej (wymagana umowa młodocianego pracownika z pracodawcą) w branżowej szkole I stopnia.”- informuje Paweł Dychto - Naczelnik Wydziału Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Płońsku.

„Jako powiat jesteśmy otwarci na różne możliwości w trakcie rekrutacji uzupełniającej, w tym utworzenie dodatkowych oddziałów w szkołach, w przypadku odpowiedniej liczby kandydatów. Zaznaczyć jednak trzeba, że w przypadku liceów ogólnokształcących i techników, znaczenie mieć będzie liczba punktów kandydata uzyskana według zasad rekrutacji oraz możliwości szkól w zakresie infrastruktury i dostępu do nauczycieli. Dzięki powiatowemu transportowi publicznemu, Płońsk będzie skomunikowany z Raciążem i Czerwińskiem, aby młodzież, która chce kontynuować naukę miała możliwość dojazdu.” –podsumowuje starosta płoński Elżbieta Wiśniewska.

Wyniki rekrutacji do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych i szkół ponadpodstawowych będą przedmiotem obrad Zarządu Powiatu.

Powrót na początek strony