Podsumowanie projektu Inclusion Leader

Inclusion Leader – podsumowanie projektu Lokalnej Grupy Działania – Przyjazne Mazowsze Inspiracją do napisania projektu Inclusion-Leader była postać Stefana Czarnowskiego, wybitnego polskiego socjologa pochodzącego z Kroczewa w powiecie płońskim, jego dzieło jest naszym zasobem i drogowskazem.

plakat z napisem inclusion leader z miniaturkami zdjęć z targowiska, zabaw dzieci, strzelającego chłopca w mundurze moro.

Realizując projekt chcieliśmy zidentyfikować i pokazać innowacyjne metody i narzędzia wykorzystywane przez LGD na rzecz włączania grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Wiele grup realizuje ciekawe i skuteczne inicjatywy i warto się tym dzielić z innymi. Dlatego celem naszego projektu było zgromadzenie i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu poprzez organizację konkursu im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera i opracowanie publikacji obejmującej wybrane dobre praktyki. Zależało nam szczególnie na włączeniu do procesu wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju tych osób, grup, które są zagrożone wykluczeniem społecznym ze względu na utrudniony dostęp do rynku pracy, pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, wiek, płeć, niepełnosprawność.

W ramach projektu ogłosiliśmy konkurs im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion-Leadera. Konkurs skierowany był do lokalnych grup działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego i małopolskiego. Zgłoszenia można było składać w 4 kategoriach: I. Działania włączające osoby bezrobotne, kobiety powracające na rynek pracy, II. Działania włączające młodzież do 26 roku życia, III. Działania włączające seniorów powyżej 60 roku życia, IV. Inne działania włączające grupy defaworyzowane ze względu na pochodzenie, miejsce zamieszkania, rasę, przynależność religijną, płeć, niepełnosprawność.

By zachęcić uczestników przyjęliśmy prostą formułę zgłoszenia na konkurs, rozszerzyliśmy grupę docelową o beneficjentów LGD i zaplanowaliśmy bardzo atrakcyjne nagrody: 3 główne w każdej z 4 kategorii: I miejsce: 5000 zł, II miejsce: 4000 zł, III miejsce: 3000 zł oraz wyróżnienia specjalne rzeczowe Starosty Powiatu Płońskiego i Wójta Gminy Załuski o wartości po 1000 zł. W terminie od 14 czerwca do 16 lipca 2021 r. do biura LGD-PM wpłynęło 20 wniosków.

Przyznane przez komisję nagrody zostały wręczone laureatom w dniu 14 sierpnia 2021 r. podczas VIII Jarmarku Raciąskiego. Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie dostępna jest na stronie www.lgdpm.pl

Nagrodzone i wyróżnione projekty zawierające inspirujące i ciekawe opisy rozwiązań włączających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, angażujących je do różnych inicjatyw oddolnych będą zamieszczone również we wspólnej publikacji w wersji elektronicznej w języku polskim i angielskim oraz rozpowszechniane w kraju i UE.

Projekt jest realizowany od czerwca do października 2021r. Budżet projektu wynosił ok. 63 000 zł. Operacja obejmowała zadania: promocję projektu, realizację konkursu o tytuł Inclusion Leadera, opracowanie publikacji pt. Inclusion Leader – poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów i jej popularyzację.

Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze serdecznie dziękuje uczestnikom za udział w konkursie oraz partnerom za współpracę przy realizacji projektu.

Partnerzy projektu: Powiat Płoński, Gmina Załuski, Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL.

Powrót na początek strony