XI sesja Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w XI sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu DSC_0118.JPG

Zapraszamy do udziału w XI  sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 26 czerwca 2019 roku (środa) o godz. 1200 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z X sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Rozpatrzenie i debata nad Raportem o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Płońskiego wotum zaufania.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2018 rok i podjęcie uchwały w sprawie absolutorium:
 • przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2018 rok,
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Płońskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok (Uchwała Nr Ci.108.2019 z dnia 18 kwietnia 2019 ),
 • przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Płońskiego w sprawie wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2018 rok wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Płońskiego (Uchwała 1/2019 z dnia 4 czerwca 2019 roku),
 • przedstawienie opinii Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Płońskiego z dnia 4 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Płońskiego (Uchwała Nr Ci.190.2019 z dnia 5 czerwca 2019 r.),
 • przedstawienie opinii stałych Komisji Rady Powiatu Płońskiego na temat wykonania budżetu powiatu Płońskiego za 2018 rok,
 • dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2018 rok,
 • podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2018 rok.
 • podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Płońskiego z tytułu wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2018 rok.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za rok 2018.
 2. Przyjęcie informacji na temat: „Osiągnięcia uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Płoński w olimpiadach i konkursach przedmiotowych w roku szkolnym 2018/2019”.
 3. Oświadczenia radnych.
 4. Zamknięcie sesji.

                                                          

Powrót na początek strony