XIX sesja Rady Powiatu Płońskiego

Zapraszamy do udziału w XIX sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325)

Ilustracja do artykułu sesja Rady Powiatu grudzień.JPG

Zapraszamy do udziału w XIX sesji Rady Powiatu Płońskiego, która odbędzie się dnia 26 lutego 2020 roku (środa) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39 (II piętro, sala 325), z proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Powiatu Płońskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu Powiatu z działalności Zarządu w okresie między sesjami Rady Powiatu.
 4. Wystąpienia zaproszonych gości.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi według właściwości Wojewódzkiemu Inspektorowi Nadzoru Budowlanego w Warszawie.
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w drodze darowizny nieruchomości położonej w Płońsku.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat, dodatku motywacyjnego, dodatku funkcyjnego, w tym z tytułu sprawowania funkcji wychowawcy klasy, dodatku za warunki pracy oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycielom zatrudnionym w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Powiat Płoński.
 10. Przyjęcie sprawozdania rocznego z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Płońsku przy CARITAS Diecezji Płockiej za rok 2019.
 11. Przyjęcie sprawozdania z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku oraz Powiatowego Zespołu do spraw Orzekania o Niepełnosprawności w 2019 roku.
 12. Oświadczenia radnych.
 13. Zamknięcie sesji.

                                                   

Powrót na początek strony