Zainspirowani postacią poety ogłaszamy konkurs "Maciej Kazimierz Sarbiewski - Chrześcijański Horacy z Ziemi Płońskiej"

Załącznik do Uchwały Nr 1297 2023

Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 12 kwietnia 2023 r.

 

REGULAMIN KONKURSU

„MACIEJ KAZIMIERZ SARBIEWSKI – CHRZEŚCIJAŃSKI HORACY Z ZIEMI PŁOŃSKIEJ”

I. Organizator Konkursu

Starostwo Powiatowe w Płońsku           

Płocka 39

09-100 Płońsk

II. Cele konkursu

popularyzacja życia i twórczości M. K. Sarbiewskiego

upowszechnianie wiedzy historycznej

upowszechnianie i pogłębianie wiedzy o literaturze polskiej

III. Udział w konkursie

1. W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół ponadpodstawowych z terenu Województwa Mazowieckiego.

2. Uczestnictwo w konkursie zapewnia uczniom nadesłanie prezentacji konkursowej w terminie i formie określonej niniejszym regulaminem.

3. Każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną prezentację multimedialną nigdzie wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną w innych konkursach.

4. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu i nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prezentacji w celach promocyjnych Konkursu i XVIII Festiwalu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego.

5. Osoby nadsyłające prezentacje konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez

Organizatora Konkursu swoich danych osobowych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). 

6. Prezentacje zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom.

7. Prezentacje nie spełniające zasad uczestnictwa, nie będą podlegały ocenie konkursowej.

8. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w uzasadnionych przypadkach

IV. Tematyka prac konkursowych

1. Forma konkursową jest prezentacja multimedialna na temat „M. K. Sarbiewski - Chrześcijański Horacy z Ziemi Płońskiej”

2. Prezentacja musi być związana z tematem konkursu. Może ona dotyczyć zarówno twórczości Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, jak również jego działalności publicznej i roli na dworze króla Władysława IV.

3. Wybór prezentowanych treści pozostawiony jest autorowi w ramach tematu konkursu.

V. Forma prac konkursowych

1. Praca konkursowa to prezentacja multimedialna nie przekraczająca 25 slajdów.

2. Pracę należy przesłać organizatorowi:
za pośrednictwem operatora pocztowego w formie nagrania na płycie CD,
lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: oswiata@powiat-plonski.pl 

3. Praca w obu formach musi być podpisana powinna być imieniem i nazwiskiem autora i nazwą szkoły.

4. Do pracy należy dołączyć formularz zgłoszeniowy stanowiący załącznik do regulaminu

VI. Kryteria oceny prac konkursowych

1. Zgodność z tematem konkursu oraz pomysłowość. (max. 6 pkt.)

2. Oryginalność prezentowanych treści. (max. 9 pkt.)

3. Bogactwo przemyśleń i refleksji. (max. 9 pkt.)

VII. Terminarz konkursu

1. Prace konkursowe w formie określonej w punkcie V niniejszego regulaminu należy nadesłać do 8 maja 2023 roku na adres Starostwo Powiatowe w Płońsku ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk z dopiskiem na kopercie „Konkurs na prezentację multimedialną – M. K. Sarbiewski” lub na adres poczty elektronicznej oswiata@powiat-plonski.pl.

2. Do dnia 10 maja 2023 roku jury oceni i wybierze najlepsze prezentacje oraz wyłoni laureatów i, ewentualnie, przyzna wyróżnienia.

3. Do dnia  11 maja 2023 roku laureaci konkursu i ich opiekunowie zostaną powiadomieni o wynikach konkursu.

4. W dniu 12 maja 2023 roku odbędzie się uroczysta inauguracja XVIII Festiwalu Macieja Kazimierza Sarbiewskiego, podczas której Starosta Płoński wręczy nagrody laureatom konkursu.

VIII. Nagrody

1. Laureaci konkursu, którym jury przyzna I, II i III miejsce otrzymają nagrody rzeczowe.

2. Wszyscy laureaci oraz wyróżnieni otrzymają dyplomy.

IX. Skład jury

Skład jury ustali organizator

X. Informacje dodatkowe

Informacji w sprawie konkursu udziela Wydział Zdrowia, Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych, tel. 23 663 24 29; 23 663 24 28.

Powrót na początek strony