Zaproszenie dla podmiotów leczniczych

Powiat Płoński zaprasza podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych.

Stomatolog bada uzębienie pacjenta plus napis Zaproszenie dla pomiotów leczniczych

Zaproszenie dla podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych

 

Powiat Płoński, jako organ prowadzący w rozumieniu art. 4 pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.), działając na podstawie art. 12 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. z 2019 r. poz. 1078),

zaprasza

podmioty lecznicze udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży finansowanych ze środków publicznych do złożenia aplikacji na objęcie opieką stomatologiczną dzieci i młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzonych przez Powiat Płoński oraz specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych:

 

Lp.

Pełna nazwa placówki

Ilość uczniów

(stan na dn. 29.09.2021 r.)

1.

I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza
w Płońsku

ul. Płocka 56, 09-100 Płońsk

665

2.

Zespół Szkół  nr 1 im. St. Staszica w Płońsku

ul. Sienkiewicza 8, 09-100 Płońsk

1086

3.

Zespół Szkół  nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

ul. Jerzego Popiełuszki 1, 09-100 Płońsk

1008

4.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Płońsku

ul. Młodzieżowa 11A, 09-100 Płońsk

118

5.

Zespół Szkół w Raciążu

ul. Kilińskiego 64, 09-140 Raciąż

467

6.

Zespół Szkół im. Królowej Jadwigi

w Czerwińsku n/Wisłą

ul. Władysława Jagiełły 24, 09-150 Czerwińsk n /Wisłą

238

7.

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Jońcu

Joniec 50, 09-131 Joniec

50

Razem:

3632

 

Podana liczba uczniów jest szacunkowa i może nieznacznie ulec zmianie.

I. Zasady realizacji zadania wynikające z przepisów ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami:

 1. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami to lekarz dentysta spełniający wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U z 2021 r. poz. 1285 ze zm.), w części dotyczącej warunków realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej, albo który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniobiorcy, z którym Narodowy Fundusz Zdrowia zawarł umowę o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej.
 2. Lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej. Miejscem tym jest gabinet dentystyczny, który może być utworzony w szkole (doposażony przez oferenta), gabinet dentystyczny poza szkołą lub dentobus, prowadzone przez podmiot leczniczy wykonujący działalność leczniczą i współpracujący ze szkołą.
 3. Lekarz dentysta sprawujący opiekę stomatologiczną nad uczniami jest zobowiązany do:

1) wykonywania świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia,

2) wykonywania profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

    4. W przypadku, gdy opieka stomatologiczna nad uczniami jest sprawowana w dentobusie, lekarz dentysta wykonuje:

       1) świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 roku życia udzielane w dentobusie,

       2) profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19 roku życia udzielane w dentobusie – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

     5. Opieka stomatologiczna w zakresie wymienionym w ust. 3 pkt 1 i ust. 4 pkt 1 wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów, wyrażonej po uzyskaniu informacji, o której mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.). Zgoda ta jest wyrażana przed udzieleniem świadczenia zdrowotnego.

      6. Profilaktyczna opieka stomatologiczna, o której mowa w ust. 3 pkt 2 i ust. 4 pkt 2 jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

      7. Lekarz dentysta współpracuje z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną oraz dyrektorem szkoły w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej oraz profilaktyki próchnicy zębów u uczniów.

      8. Lekarz dentysta zobowiązany jest do przechowywania dokumentacji medycznej określonej przepisami wydanymi na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

      9. Opieka zdrowotna nad uczniami jest finansowana ze środków ujętych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.

      10.  Zasady, sposób i warunki finansowania świadczeń opieki zdrowotnej nad uczniami określają przepisy ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

II. Informacje ogólne:

 1. Celem niniejszego zaproszenia jest zapewnienie możliwości korzystania z usług lekarza stomatologa przez uczniów szkół, których organem prowadzącym jest Powiat Płoński.
 2. Podmiot leczniczy zainteresowany złożeniem aplikacji powinien spełniać następujące wymagania:

1) w czasie składania aplikacji prowadzić działalność leczniczą w przedmiotowym zakresie,

2) posiadać aktualny wpis do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, prowadzonego przez wojewodę, właściwego dla miejsca siedziby zakładu lub dla miejsca zamieszkania (gdy podmiot prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą),

3) posiadać umowę na świadczenie usług medycznych w zakresie objętym zaproszeniem z Narodowym Funduszem Zdrowia,

4) zatrudniać specjalistów uprawnionych do wykonywania zadań opieki stomatologicznej.

     3. W przypadku złożenia aplikacji przez podmiot leczniczy, spełniający zasady określone w przepisach ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami, zostanie zawarte pomiędzy podmiotem leczniczym a organem prowadzącym szkołę porozumienie, w którym zostanie określony sposób organizacji udzielania świadczeń.

     4. Powiat Płoński przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

III. Miejsce i termin składania dokumentów:

 1. Zgłoszenie – na załączonym formularzu wraz z załącznikami:
 • kserokopią decyzji/zaświadczenia, potwierdzających wpis podmiotu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą;
 • kserokopią umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu stomatologii dzieci i młodzieży;
 • oświadczeniem o zatrudnianiu specjalistów wykonujących działalność leczniczą udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia stomatologicznego,
  a w przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej – oświadczeniem o posiadaniu kwalifikacji do wykonywania działalności leczniczej
  w zakresie leczenia stomatologicznego;

należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej „zgłoszenie – opieka stomatologiczna nad uczniami” w sekretariacie Starostwa Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39, 09-100 Płońsk do dnia 15 października 2021 r. do godz. 16.00.

 

 Wz. Starosty

Krzysztof Wrzesiński

Wicestarosta

 

 

Powrót na początek strony